Zápis do MŠ 2020

Zápis do MŠ Sluníčko na školní rok 2020/21 proběhne dne 6.5.2020 od 13.00 do 18.00 hodin.

Nahlížení do spisu                      11.5.             10-17h.
Vyvěšení výsledků                      13.5.
Zápisové lístky-odevzdání      14-15.5.        13-17h.
Rozhodnutí – vydávání             28.5.             13-18 h.

V Praze dne 12.2.2020

Kritéria pro posuzování žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání  pro školní rok 2020/2021 

Po dohodě se zřizovatelem a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Ve školním roce 2018/2019 bude celková kapacita mateřské školy 96 dětí, volná kapacita (závislá na odchodu dětí do ZŠ) bude 28 dětí.

Pro všechny MŠ zřizované MČ Praha 21 je vytvořen jen jeden spádový obvod, tvořený celým územím MČ.

Doporučujeme, aby zákonní zástupci dětí narozené v bodě 1 a 2 (pětileté a čtyřleté děti) podali přihlášku jen do jedné mateřské školy Městské části Praha 21 dle vlastního výběru. Tyto děti budou mít přednostní právo na přijetí v této MŠ.

Při posuzování žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vycházet ředitelka z kritérií v tomto pořadí takto:

1. Dítě s trvalým pobytem v obci dle § 179, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tj. děti, které dovrší nejpozději k 31.8.2020 věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky – děti 6-leté.
2. Dítě s trvalým pobytem v obci dle § 179, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a děti, které dovrší nejpozději k 31.8.2020 věku 4 let.
3. Dítě s trvalým pobytem v obci dle § 179, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a děti, které dovrší nejpozději k 31.8.2020 věku 3 let. Při naplnění kapacity rozhoduje o přijetí  datum narození dítěte.
4. Dítě s trvalým pobytem v obci dle § 179, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a děti, které dovrší nejpozději k 31. 12. 2020 věku 3 let. Při naplnění kapacity rozhoduje o přijetí datum narození dítěte.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a dle možností MŠ (vyjádření SPC, PPP – je součásti přihlášky)

Oznámení o individuálním vzdělávání je povinen zákonný zástupce dítěte učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (do 31.8) písemně řediteli školy.

Prokázání nepravdivých údajů o dítěti a rodině, bude bráno jako závažné porušení školního řádu a v případě přijetí dítěte do MŠ může být, podle § 35 školského zákona, podkladem pro zahájení správního řízení o ukončení docházky do MŠ.

 

Kritéria pro posuzování žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ v MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy jsou ve všech MŠ městské části jednotná.

Mgr.Ivana Huttová

ředitelka mateřské školy