Zprávy z MŠ

stažený soubor

Platba školného a stravného pro šk. rok 2020/21

 

Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690, IČO 75113961,      tel. 702159323,     e-mail: huttovams@gmail.com
Směrnice o stanovení výše úplaty na školní rok 2020/2021

 

Vypracovala: 25.06.2020  Mgr.Ivana Huttová
Projednání dne: 25.06.2020
Směrnice nabývá účinnosti: 01.09.2020
Č.j.: SLUN/0269/2020

Čl. 1

Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, novela zákona 473/2011 Sb. (dále jen školský zákon) v platném zněn a podle § 6 odst. 1 až 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. a vyhlášky 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání.

Čl. 2

Úplatu hradí zákonní zástupci dítěte.

Čl. 3

Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Před určením procentního podílu jsou nutně z uvedených nákladů odečteny náklady, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.

Čl. 4

Počtem dětí rozhodným pro určení nejvyšší možné úplaty musí být počet dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání.

Čl. 5

Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku, nejvyšší možná úplata vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž se úplata stanovuje.

Čl. 6

Úplata je stanovena takto:

Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.

 1. úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole činí od 01.09.2020 – 716,-na jeden měsíc a jedno dítě,
 2. Výše úplaty je stejná i pro cizince.

Zákonnému zástupci dítěte, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na nejvýše na čtyři hodiny denně z důvodu:

 1. pobírání rodičovského příspěvku podle § 30 odst. 3 písm. b) zákona č.117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů nebo
 2. příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu podle § 82 odst.1 písm. a) zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů se v souladu s odst.1., § 6 vyhl. zvlášt stanoví výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz.

Čl. 7

Osvobozen od úplaty je:

 1. Zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
 2. Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
 3. Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
 4. Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

Pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Čl. 8

Rozhodnutí o osvobození nebo snížení úplaty vydává ředitel mateřské školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců.

Čl. 9

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle  § 3 výše uvedené vyhlášky, po dobu větší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty podle odstavců 1 až 3  výše uvedené vyhlášky mateřské školy odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle §3 odst.1.

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí v souladu s odst. 2 § 123 zákona č. 561/2004 Sb, se vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na jeden školní rok neplatí pro děti uvedené v § 16  odst. 9.

Čl.11.

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy. Při zahájení docházky je nutno nahlásit č. účtu na které dali rodiče souhlas                                s inkasem.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou ve Čl. 7 řediteli mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného ve Čl. 7.

Platby musí být převedeny vždy k 15. dni příslušného kalendářního měsíce.

 1. Povolení inkasního příkazu: Zřízení inkasního příkazu pro účet školy – číslo účtu MŠ 7034-0113478369/0800 a výši limitu – 716,-Kč
 2. Pokyny ke zřízení trvalého příkazu: úplata – 716,- Kč. Příjemce platby: bankovní spojení: 7034-0113478369/0800
 3. Platba přímo hotově v České spořitelně ve stanoveném termínu. Příjemce platby: bankovní spojení: 7034-0113478369/0800 a výši limitu – 716,-Kč

Úplata je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud si ředitelka mateřské školy nedohodne s plátcem jiný termín. První platba pro školní rok 2020/2021 musí být převedena k 15. září 2020, poslední platba bude převedena 15. června 2021.

 

Další inovace školského zákona se týká žádosti o odklad školní docházky:
Od ledna (2012), pokud bude zákonný zástupce dítěte chtít odklad školní docházky, bude nutné u zápisu do základní školy předložit potvrzení od dětského pediatra a z pedagogicko-psychologické poradny a vyjádření ze základní školy.

Čl.12.

Závěrečné ustanovení

 1. Seznámení se Směrnicí o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte je závazné pro zákonné zástupce dítěte.
 2. Zákonní zástupci dětí byli informováni o vydání směrnice na webových stránkách a nástěnkách MŠ Sluníčko.
 3. Zaměstnanci školy byli s touto směrnicí seznámeni dne 29.05.2019 na pedagogické radě.
 4. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem.

Tato směrnice nabývá platnosti 01. 09. 2020 a ruší předchozí vydané směrnice mateřské školy.

 

 

V Praze, dne 25. 06. 2020                                             Mgr. Ivana Huttová, ředitelka školy