Naše MŠ

Mateřská škola s názvem „Sluníčko“ se nachází v klidném, pěkném prostředí městské části Újezd nad Lesy a je součástí Základní školy v Polesné ulici. Jedná se o třípatrovou budovu a celé třetí podlaží patří mateřské škole se čtyřmi třídami v barvě červené, modré, zelené a žluté. Jedna třída je vždy využívána na svačiny dětí  a dětskou ložnici. Na patře mají děti k dispozici sociální zařízení. Jednotlivé třídy jsou prostorné a světlé. V přízemí jsou dvě šatny, které využívají děti první, druhé i třetí třídy. Na využití tělovýchovných aktivit máme k dispozici od základní školy tělocvičnu. Stravování je zajišťováno dovozem jídel, obědů z Masarykovy základní školy pracovnicí ze školní jídelny výdejny. Svačiny se připravují v MŠ v přípravné kuchyňce.

Provoz mateřské školy je od 7:00 hod. – 17:30 hod. Děti se scházejí ve 4. třídě zelené u dráčků a třetí, druhá a první třída provozem navazuje. Této skutečnosti je přizpůsoben režim dne. Zdravý rozvoj dětí se snažíme podporovat zdravým jídlem, po celý den je důsledně dodržován pitný režim, pravidelným cvičením, pohybovými aktivitami, plaveckou výukou a čištěním zoubků. Celý den probíhají ve třídách nejrůznější aktivity, které rozvíjejí děti v oblasti pohybové, jazykové, hudební, výtvarné, a rozumové. Mateřská škola je obklopena rozlehlou zahradou, pokud přeje počasí, je zde možno trávit čas na pískovišti. Hraní a učení probíhá v homogenní i heterogenní skupině.

Filosofií naší Mateřské školy Sluníčko je především podpora osobnosti dítěte a respektování všech jeho potřeb. Uvědomujeme si, že každé dítě vychází ze svého specifického prostředí, které je často velmi odlišné, a proto je potřeba ke každému přistupovat velmi individuálně. Snažíme se dětem poskytovat pocit bezpečí a jistoty, které jsou pro něj v tomto období důležité. Nepodporujeme soutěživost, snažíme se o to, aby pochopily, že není potřebné dorazit do cíle za každou cenu jako první. Dítě se stává silným, má-li v sobě zdroj jistoty a důvěry ve vlastní možnosti. Každé dítě má právo na to, aby jeho role v kolektivu byla respektována a bylo přijímáno za rovnocenného partnera, který má mezi ostatními své místo.

V naší mateřské škole pamatujeme především na tyto zásady.
· V prvních letech života se vytvářejí základní struktury osobnosti
· Děti jsou bytostmi s vlastní povahou, temperamentem, potřebami, přáními, změnami nálady
· Napodobují chování dospělých, chováme se k nim tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám
· Důležitá je trpělivost, ale také umění říkat „ne“, tímto způsobem děti pochopí, že se je snažíme chránit před jejich omyly
· Naslouchání je jednou z důležitých součástí při výchově, stejně jako důslednost a dodržování slova
· Každý má právo dělat chyby, učíme se vzájemně omlouvat, uděláme-li chybu
· Každé dítě je jedinečné, každému je potřeba znovu pomáhat začít, pokud se mu nedaří
· Pokořené dítě se ničemu nenaučí, kritika není na místě, chybami se všichni učíme a není potřeba je zdůrazňovat, nestavíme na slabosti, ale na síle
· Láska ke knihám je důležitá, je důležité dětem ukazovat potěšení z četby, podporujeme čtení a vyprávění, fantazie je důležitá v životě každého z nás

PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Věcné podmínky:
Mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Vybavení tříd je na dobré úrovni a je postupně, dle finančních prostředků doplňováno. Třída je vybavena dětským účelovým nábytkem, pro předškolní děti bezpečna estetického vzhledu. Materiály, hračky a pomůcky jsou umístěny, aby je děti dobře viděly a mohly si je samy brát. Dle potřeb se obnovují a dokupují. Paní učitelky mají dostatek materiálů k činnostem v oblasti výtvarné, pracovní, hudební, dramatické i literární. Herna splňuje bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů, týkajících se čistoty, teploty, vlhkosti, osvětlení, hlučnosti.

V každé třídě třídě je PC komplet, v modré třídě a v zelené třídě je k dispozici dětem  interaktivní tabule s programy pro výuku i pohádkami. Všechny děti jsou dostatečně poučovány o bezpečnosti při pohybu v MŠ a v ostatních prostorách, napomáhá nám i kamerový systém., který je v prostorech MŠ na chodbě a umývárnách. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Dětem s nižší potřebou spánku- předškolákům jsou nabízeny jiné zájmové a klidné činnosti u stolečků v zelené třídě. /např. individuální práce s jednotlivci, nadstandardní aktivity, zájmové kroužky/. Prostředí školky je upraveno tak, aby děti mohly své výtvory ukázat, podílejí se na výzdobě školy. Paní učitelky mají dostatek materiálů k činnostem v oblasti výtvarné, pracovní, hudební, dramatické i literární. Ve třetí zelené třídě je funkční klimatizace, která zajišťuje optimální teplotu při letních venkovních teplotách. Herna splňuje bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů, týkajících se čistoty, teploty, vlhkosti, osvětlení, hlučnosti. Žlutá  třída je ve školním roce 2013 nově vybudovaná a nábytek vyrobený na míru, dle našich představ.

Na využití tělovýchovných aktivit máme k dispozici od základní školy tělocvičnu. Ke školce patří oplocená zahrada s travnatou plochou, vybudovaným pískovištěm se zahradními prvky pro volný pobyt dětí a mobilním WC. V prostorách zahrady je vodovodní přípojka a zabudovaná solární sprcha. Prostory zahrady jsou využívány v dopoledních i odpoledních hodinách. K pobytu venku využíváme i pěkného okolí školy. Stravování je zajišťováno dovozem jídel (obědů) z Masarykovy základní školy pracovnicí ze školní jídelny výdejny. Příprava dopolední a odpolední svačinky se provádí v kuchyňce MŠ. Pomocnice připravuje, vydává pokrmy a připravuje dětem svačinku v časovém rozmezí.

Ke školce patří oplocená zahrada s travnatou plochou, vybudovaným pískovištěm se zahradními prvky pro volný pobyt dětí a mobilním WC. V prostorách zahrady je vodovodní přípojka a zabudovaná solární sprcha. Prostory zahrady jsou využívány v dopoledních i odpoledních hodinách. K dispozici mají děti prostory i před tělocvičnou, které jsou využívány k pobytu venku. K pobytu venku využíváme i pěkného okolí školy.

Životospráva dětí:
Dětem poskytujeme plnohodnotnou stravu – 3x denně a zajišťujeme vhodnou skladbu jídelníčku podle výživových norem. Je dodržována technologie přípravy pokrmů a nápojů. Mezi jednotlivými pokrmy jsou vhodné časové intervaly.
Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby alespoň stravu ochutnaly. Velký důraz klademe na pitný režim. Děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin. Stolování má být pro děti doba pohody, pochutnání a tichého popovídání, pouze s prázdnou pusou. Při stolování preferujeme samostatnost dětí, děti mají na jídlo dostatek času, aby děti neměly nedostatek nebo nadměrné množství jídla, mají možnost si volit velikost porce (komunikují s paní kuchařkou, která jim porci chystá na talíř). Společná jídla mají velký význam, mohou vydatně pomáhat v utužování rodinných vazeb, dávají dítěti pocit klidu a bezpečí. Ve všech třídách je zaveden pitný režim, který v souladu s jídelníčkem zahrnuje ovocný čaj slazený, neslazený, vitamínové nápoje nebo vodu (mléčné nápoje jsou zařazovány především při dopolední či odpolední svačině); pitný režim je dětem k dispozici jak ve třídách, tak i při pobytu venku.
Pedagogové poskytují dětem přirozený vzor.

Psychosociální podmínky:
V mateřské škole je zajištěn pravidelný řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci. Dětem poskytujeme každý den být dostatečně dlouho venku, program činností přizpůsobíme kvalitě ovzduší či jiných přírodních překážek. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Dětem s nižší potřebou spánku jsou nabízeny jiné zájmové a klidné činnosti u stolečků /např. individuální práce s jednotlivci/.
Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají jejich uspokojování. Pedagog je uznalý a dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost, vzájemná pomoc a podpora.

Pravidla komunikace
Při komunikaci vytvořit pocit bezpečí (nevyvolávat komunikací strach, úzkost), povzbuzovat, motivovat k osobnímu vývoji, projevovat uznání (nezesměšňovat, nesnižovat sebedůvěru), pochvaly, odměny a negativní hodnocení, nahradit věcnou zpětnou vazbou

Pravidla naslouchání
Věnovat hovořícímu plnou pozornost, to, co slyšíme nehodnotit, neposuzovat, vykládat si pouze popisně ptát se, abychom porozuměli, na otázky si neodpovídáme sami, necháme odpovídat hovořícího pravidelně zařazovat komunitní kruh.

Pravidla spolupráce:
Učit děti spolupracovat a domlouvat se ve hrách, obracet se k dospělým o pomoc v potřebných situacích. Zařazovat námětové hry, příběhy aj. Respektovat pravidla soužití (pravidla třídy). Organizovat činnosti tak, aby děti měly možnost prožívat sociální zkušenosti, možnost realizovat se. Konflikty řešit konstruktivně, motivovat děti ke spolupráci, která vede ke společnému cíli (nalézání vztahů, prožitků, ale i schopnosti vyrovnat se s neúspěchem)

Organizace vzdělávání:
Denní program tvoří běžný denní řád, s nímž se děti i rodiče seznámí. Je pružný a umožňuje reagovat na neplánované situace. Složení dětí ve třídě je v homogenní i  heterogenní skupině – jedna nebo dvě věkové skupiny dětí. Děti mladší se učí od starších dětí pozorováním a starší děti se učí ohleduplnosti k mladším dětem. Dítě si zvolí, zda si bude hrát samo, s kamarády a vybere si činnost, která ho zajímá. Po spontánních hrách si děti sednou do kruhu, kde se vzájemně přivítají, vypráví zážitky, dojmy. Zde s dětmi p.uč. nacvičují básně, písně, řeší problémy, které mohou nastat, vyslechnou si připravenou pohádku nebo připravenou řízenou činnost. Po svačince budou děti pokračovat v činnostech, které jim jsou nabídnuty nebo budou dokončovat, co nestihly nebo mají samostatnou volbu. Respektuje se vlastní tempo dítěte.
Mateřská škola „Sluníčko“ má čtyři třídy se 108 zapsanými dětmi.
Vytváříme program zaměřený na dítě tak, aby proces výchovy a vzdělávání odpovídal věku dítěte, jeho individuálním potřebám a zájmům.
Hraní a učení probíhá v heterogenní skupině.

Další informace

Detailní informace o výuce dětí naleznete ve vzdělávacím programu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *