Stanovy Spolku rodičů při MŠ Sluníčko

Stanovy Spolku rodičů při MŠ Sluníčko

 

 

PREAMBULE

Spolek rodičů při MŠ Sluníčko původně vznikl dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění tehdejších předpisů (dále jen „zákon o sdružování občanů“), jako Sdružení rodičů při MŠ Sluníčko, IČ: 02438364, se sídlem Polesná 1690, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha, vedené ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L vložka 26511, a to dne 12. 12. 2013. V souvislosti s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterým se zákon o sdružování občanů zrušil, se sdružení považuje ve smyslu ustanovení § 3045 odst. 1 tohoto zákona za spolek. 

 

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Spolek rodičů při MŠ Sluníčko (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Sídlo spolku je na adrese: Polesná 1690, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha.

 

Čl. 2
Poslání spolku

Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace sdružující rodiče a zákonné zástupce dětí Mateřské školy Sluníčko (dále jen „MŠ Sluníčko“) a všechny další fyzické i právnické osoby, které mají zájem o práci ve prospěch MŠ Sluníčko.

 

Čl. 3
Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou zejména:

 • hájení zájmů a práv dětí v MŠ Sluníčko,
 • podpora vzdělávacích, kulturních, osvětových, sportovních, publikačních a jiných aktivit, které vyplývají z činnosti MŠ Sluníčko,
 • poskytování příspěvků na kulturní aktivity MŠ Sluníčko,
 • podpora materiálního vybavení MŠ Sluníčko,
 • organizace dobrovolné výpomoci při údržbě MŠ Sluníčko a její zahrady.

K plnění těchto cílů spolek usiluje o získávání finančních prostředků a darů od fyzických i právnických osob, dotací a grantů.

Finanční i věcné prostředky mohou být poskytovány MŠ Sluníčko k plnění výše uvedeným účelům.

Spolek není ustanoven za účelem podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

Spolek nevyvíjí žádnou vedlejší činnost.

 

Čl.  4
Členství ve spolku

Členem spolku se stává zákonný zástupce dítěte přihlášeného k docházce do MŠ Sluníčko a vzniká zápisem dítěte k docházce do MŠ Sluníčko.

Členem spolku se může stát i fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky a právnické osoby, které souhlasí s těmito stanovami a s posláním a účely spolku. Jejich členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Toto členství je časově neomezené. Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Člen spolku má právo zejména:

 • účastnit se činnosti spolku a akcí pořádaných MŠ Sluníčko a spolkem,
 • být pravidelně informován o dění ve spolku a o finančním hospodaření spolku,
 • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání,
 • volit a být volen do volených orgánů spolku.

 

Člen spolku je povinen zejména:

 • platit členské příspěvky (roční příspěvek),
 • chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
 • dodržovat stanovy spolku,
 • řídit se usnesením schůze spolku,
 • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených vpřihlášce, resp. změnu svých kontaktních údajů.

Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

 

Čl. 5
Zánik členství

Členství zaniká:

 • ukončením docházky dítěte člena spolku v MŠ Sluníčko,
 • úmrtím (zánikem) člena,
 • zánikem spolku, nebo
 • z důvodů uvedených v právních předpisech.

Při zániku členství je členovi vrácena poměrná část členského příspěvku.

 

Čl. 6
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 • členská schůze,
 • výbor.

 

Kontrolní komise a rozhodčí komise se nezřizují.

 

 

 

 

 

 1. Členská schůze

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku.

Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku.

Do její působnosti tak náleží:

 • určit hlavní zaměření činnosti spolku,
 • rozhodovat o změně stanov,
 • stanovit výši a splatnost členských příspěvků,
 • volit členy výboru a z jejich středu předsedu výboru,
 • hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů,
 • rozhodnout o zrušení spolku s likvidací, nebo o jeho přeměně,
 • další otázky, které do působnosti členské schůze svěřuje zákon nebo tyto stanovy.

Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však 1x (jednou) za rok.

Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do 8 (osmi) týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do 30 (třiceti) dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

Zasedání členské schůze spolu s jejím programem musí být oznámeno členům nejméně 7 (sedm) dní před jejím konáním, a to vyvěšením na nástěnku na chodbě MŠ Sluníčko, prostřednictvím internetových stránek MŠ Sluníčko, nebo též případně zasláním oznámení na e-mailové adresy členů spolku. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

Každý člen má 1 (jeden) hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.

Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat ve lhůtě 15 (patnácti) dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Ze svolání musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.

Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 30 (třiceti) dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

 

 1. Výbor spolku

Výbor spolku je druhým nejvyšším orgánem spolku. Řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období, které je pětileté (5 let).

Výbor je statutárním orgánem a má 3 (tři) členy – předsedu a další členy výboru. Jménem spolku může jednat každý člen výboru samostatně. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis člen výboru.

K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj spolku, rozhoduje operativně o vynaložení finančních prostředků spolku a koordinuje činnost spolku. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy nebo zaměstnance spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však 2x (dvakrát) ročně. Výbor je usnášeníschopný za účasti většiny svých členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.

Pozvání na schůzi výboru musí být zasláno členům výboru na jejich e-mailové adresy a musí být odesláno s programem nejméně 5 (pět) dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a pouze pokud to výbor po svém svolání schválí.

Předseda je povinen svolat do 15 (patnácti) dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.

Do výlučné kompetence výboru patří:

 • svolávat členskou schůzi,
 • přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
 • schvalovat výsledek hospodaření spolku,
 • posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi,
 • dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
 • přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,
 • přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení,
 • rozhodovat operativně o vynaložení finančních prostředků spolku,
 • rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,
 • rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
 • schvalovat interní organizační normy spolku.

Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od zvolení nového předsedy.

K výlučným kompetencím předsedy patří:

(a)  vedení členské schůze a ověřování její usnášeníschopnosti,

(b) svolání a vedení schůzí výboru,

(c)  pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.

Předseda se řídí zákony České republiky, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.

Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.

 

Čl. 7
Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.

 

 Čl. 8
Závěrečná ustanovení

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

 

Schváleno na členské schůzi v sídle spolku dne ……………….

 

Předseda spolku: ……………………………….

(podpis)