Školní řád MŠ Sluníčko 2019/20

ŠKOLNÍ ŘÁD 2019-20 

Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690, IČO 75113961,      tel. 702159323,     e-mail: huttovams@gmail.com

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO   pro šk.rok 2019/20

Vypracovala: Mgr.Ivana Huttová, 28.08.2019
Projednání  dne: 30.8.2019
Směrnice nabývá účinnosti: 2.9.2019
Č.j.: SLUN/0351/2019

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

Školní řád mateřské školy upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Školní řád je zpracován v souladu se zdola uvedenými právními dokumenty, které souvisejí s veškerými procesy školy.

Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Vyhláška 64/2005 o evidenci úrazů dětí, žáků a studentův platném znění

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Vyhláška MŠMT 107/2005 Sb. O předškolním stravování, platném znění

 

 Článek 2

Základní údaje o mateřské škole

Název: Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690

Sídlo: Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690, PSČ 190 16

Zřizovatel: Městská část Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 – Praha 9 – Újezd nad Lesy,     IČO 00 24 09 23

Právní forma: příspěvková organizace

IČO organizace: 75113961

Kapacita MŠ 108 dětí – 4 třídy

Statutární zástupce organizace: ředitelka mateřské školy, Mgr. Ivana HUTTOVÁ

Kontakty:

ředitelka školy:                   tel.702 159 323          E-mail: huttovams@gmail.com

 

modrá třída:                        tel. 702 159 322         E-mail: modra@mspolesna.eu

 

červená třída:                      tel. 702 159 284         E-mail: cervena@mspolesna.eu

 

zelená třída:                        tel. 702 159 286         E-mail: zelena@mspolesna.eu

 

žlutá třída:                          tel: 702 159 285         E-mail: zluta@mspolesna.eu

 

školní jídelna-výdejna:       tel. 702 159 324         E-mail kuchynkams@gmail.com

 

Internetové stránky:            www.mspolesna.eu

 

Mateřská škola Sluníčko je mateřská škola s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Děti jsou rozděleny do čtyř heterogenních tříd s celodenní péčí.

V mateřské škole je uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, (§33 školský zákon).

 

Článek 3

Zásady, úkoly a cíle vzdělávání v naší mateřské škole

Vzdělávání je založeno na zásadách dle zákona č.561/2004Sb., (školský zákon)

rovného přístupu každého občana ČR nebo jiného členského státu EU bez jakékoliv diskriminace z důvodů rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry
a náboženství, národnosti, etického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního nebo jiného postavení občana. Zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků ve vzdělávání svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecními cíli vzdělávání

hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů ve vzdělávání stanoveným tímto zákonem a vzdělávacími programy (zákon č.561/2004Sb.,)

 

Úkoly předškolního vzdělávání:

Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Důležitým úkolem je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané. Důležitým úkolem předškolního vzdělávání je vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Snažíme se maximálně přizpůsobovat vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocioálním potřebám dětí této věkové skupiny a dbáme, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována. Neustále vylepšujeme vzdělávací prostředí, aby bylo pro děti vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se děti můžou cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.

 

Článek 4

Zápis a přijímání dětí do mateřské školy

(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

(3) Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

(4) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí uvedených v odstavci 3. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.

(5) O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

(6) Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

(7) Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e).

(8) V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Na přijímání dětí podle věty první se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e), ředitel mateřské školy však je povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

 

Základní informace a pokyny k zápisu

 1. Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona)
 2. Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 21 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 21 jsou „spádové“, dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 21 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 21.
 3. Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, evidenční list-včetně originálu nebo ověřené kopie, předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte, případně občanský průkaz dítěte.
 4. Zákonní zástupci se dohodnou, že záležitosti s přijetím dítěte do mateřské školy bude vyřizovat jeden zákonný zástupce a tuto skutečnost stvrdí podpisem. V případě změny, která lze písemně upravit, záležitosti s přijetím dítěte do mateřské školy ztvrdí podpisem oba zákonní zástupci z důvodu rodičovských práv. V případě u o osaměle žijícího rodiče, rodič prokáže a stvrdí podpisem, že nezná bydliště, telefonní spojení, a není v kontaktu s druhým rodičem dítěte.
 5. Ředitel mateřské školy je povinen žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 6. Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 7. Další podmínky pro přijetí  stanovuje ředitel/ředitelka mateřské školy v kritériích.

 

Adaptační program školy:

Adaptační program školy zákonní zástupci dětí, které nastupují do mateřské školy, mohou adaptačního programu využít k překonání adaptačních potíží dětí. Vždy se předem dohodnou s učitelkou na způsobu a délce své přítomnosti, pokud je to pro adaptaci dítěte přínosné. Dle individuálních potřeb dítěte je možné stanovit jeho pobyt v mateřské škole první 2 dny pouze na 2 – 3 hodiny denně, pak se délka jeho pobytu prodlužuje.

 

Článek 5

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

 • 4 souvislé hodiny denně,
 • ředitelka školy stanovuje začátek povinné doby na 8,00 hodinu. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol)

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§ 35 odst. 2 školského zákona).

 • Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání nejpozději do 3 dnů.
 • e-mailem do třídy, kam dítě pravidelně dochází
 • písemně učiteli ve třídě, kam dítě pravidelně dochází
 • osobně učiteli ve třídě kam dítě pravidelně dochází

Po návratu dítěte do MŠ musí zákonný zástupce jeho nepřítomnost omluvit písemně u  učitelky na omluvném listu dítěte ve třídě, kam dítě pravidelně dochází.

Předem známou nepřítomnost dítěte je nutné omluvit písemně před jejím započetím.

Učitel ve třídě eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze dle § 34 odst. 5 školského zákona i jiným způsobem:

 • individuální vzdělávání dítěte na základě oznámení mateřské škole;
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy u dětí s povoleným odkladem povinné školní docházky;
 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

 

Článek 6

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce Mateřské školy Sluníčko. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno.

Znalosti dítěte z jednotlivých vzdělávacích oblastí budou zjišťovány přezkoušením dítěte v MŠ.

 • Termín ověření znalostí je stanoven na 27.11.2019
 • Náhradní termín ověření znalostí je stanoven na 11.12.2019

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Článek 7

Evidence dítěte

Rodiče odevzdají ředitelce MŠ řádně vyplněný Evidenční list dítěte, ve kterém musí být vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu dítěte. Dále jména a příjmení zákonných zástupců dítěte, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické aj. spojení a dětským lékařem potvrzen zdravotní stav dítěte. Veškeré údaje budou pravdivě vyplněné. Změny uvedených údajů je nutno oznamovat příslušné učitelce MŠ neprodleně.

Rodiče dětí s odkladem školní docházky odevzdají v mateřské škole Rozhodnutí o odkladu školní docházky, o které rozhodl příslušný ředitel/ka základní školy.

Rodiče vyplní formulář „Zmocnění“, který se týká pověření dalších osob než zákonných zástupců k vyzvedávání dítěte z MŠ. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě tohoto písemného pověření. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Článek 8

Úplata za předškolní vzdělávání

V souladu s ustanovením zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky o předškolním vzdělávání

/§ 6 vyhlášky č.14/2004 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění/, se stanovuje výše úplaty za vzdělávání vždy v konkrétním školním roce směrnicí, kterou vydává ředitelka mateřské školy.

Zde se stanoví výše, úhrada, doba osvobození, prominutí či snížení úplaty a sankce za nezaplacení.

Její výši stanovuje ředitelka mateřské školy a od 1.7.2019 byla stanovena na částku

738,- Kč měsíčně avšak nabývá účinnosti od 02.09.2019.

Dětem v posledním roce před zahájením jejich povinné školní docházky a dětem  s odkladem povinné školní docházky se vzdělávání poskytuje bezúplatně.

Ve výjimečných případech a při plnění zákonných podmínek lze úplatu také snížit, či prominout. Na základě písemné žádosti rozhoduje o úpravě platby ředitelka MŠ.

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 

POKYNY K PLATBÁM V MŠ – STRAVNÉ, ÚPLATA

Způsob úhrady:

Převod plateb na další měsíce bude proveden  z naší mateřské školy vždy k  15. dni příslušného kalendářního měsíce.

Zřízení inkasního příkazu (udělení souhlasu v bance) – zadat pouze číslo účtu MŠ –                   7034-0113478369/0800  a výši limitu – 1690,-Kč

 1690,-Kč (952,- strava, 738,-Kč úplata)

Další inovace školského zákona se týká žádosti o odklad školní docházky:
Od ledna (2012), pokud bude zákonný zástupce dítěte chtít odklad školní docházky, bude nutné u zápisu do základní školy předložit potvrzení od dětského pediatra a z pedagogicko-psychologické poradny a vyjádření ze základní školy.

Článek 9

Provoz a docházka v mateřské škole

Při nástupu dětí k předškolnímu vzdělávání jsou rodiče informováni o výši, způsobu

a termínech platby za stravné, úplatu za vzdělávání, a to na informativní schůzce, dále formou oznámení na nástěnce pro rodiče a na webových stránkách MŠ.

Provoz mateřské školy je celoroční, v pracovní dny od 01.09. do 31.08. a celodenní od 07:00 do 17:30 hodin, nedojde-li k úpravě provozu. Tato úprava je možná ve dnech bez školního vyučování (provoz v době školních prázdnin, viz níže).

Děti přicházejí do MŠ do 8,30 hod. Výjimečně může být dohodnuto s třídním učitelem jinak (šatna je uzavřena od 08.30 do 12.30 hod). Při vstupu dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim, vždy se mohou rodiče s učiteli i ředitelkou školy dohodnout na vhodném postupu.

Odchod dětí po obědě je možný v době od 12:30 do 13:00 hod a odpoledne od 14:30 do 17:30 hod. – organizace vzdělávání.

Rodiče jsou povinni opustit budovu MŠ včas tj. do 17:30 hod., do zavírací doby!!

Při nedodržení vyzvedávání dítěte nejpozději do 17,30 h.  bude tento přestupek písemně evidován a finančně nahrazen. Finance budou předány na mimořádné výnosy.

Pokud si rodič nevyzvedne dítě po ukončení provozu mateřské školy, tj.po 17.30 hodině, bude i telefonicky kontaktován učitelem/kou, který/á s ním domluví nejbližší časový termín vyzvednutí dítěte – v případě, že se učiteli/ce školy nepodaří telefonicky spojit se zákonným zástupcem dítěte v určitém hodinovém časovém rozmezí bude kontaktovat Policii ČR a orgán sociálně-právní ochrany. Tento přestupek bude finančně nahrazen mateřské škole.

Vyzvednutí dítěte po ukončení provozní doby MŠ:

DOHLÍDáVÁNÍ – V PŘÍPADĚ NEVYZVEDNUTÍ DÍTĚTE V 17,30 HODIN:

ZA NEPLÁNOVANÉ DOHLÍDÍVÁNÍ 150,-KČ/30 MINUT. ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH ZAPOČATÝCH  30 MINUT /200,-KČ – PŘEDÁNO NA MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY.

Ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonným zástupcem dítěte docházku dítěte do mateřské školy.

Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení podle Školského zákona § 144 odst. 1 písm. e).

Dítě, které se vzdělává v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu, a další dítě, které se vzdělává ve zbývající době podle Školského zákona § 34 odst. 9 školského zákona, se zařazují do téže třídy.

Nepřesahuje-li počet přítomných dětí v MŠ počet 20, je možné třídy slučovat.

Nepřítomnost dítěte:

Rodiče jsou povinni oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Nejprve odhlásí stravu na týž den e-mailem  do školní jídelny- výdejny v MŠ, kuchynkams@gmail.com nejpozději  do 07:00 hod., následně oznámí nepřítomnost dítěte do třídy nejpozději   do 9:00 hod. Pokud je nepřítomnost delší než dva týdny, je nutná omluva písemná – např. e-mail MŠ (ředitelna) – huttovams@gmail.com, kontakt na ŠJ :  paní  Marie Michálková -e-mail : kuchynkams@gmail.com,  tel – ;702 159 324

Modrá tel. +420 702 159 322 e-mail: modra@mspolesna.eu
Červená tel. +420 702 159 284 e-mail: cervena@mspolesna.eu
Zelená tel. +420 702 159 286 e-mail: zelena@mspolesna.eu
Žlutá tel. +420 702 159 285 e-mail: zluta@mspolesna.eu

Pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny – Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

Organizace vzdělávání:

Vytváříme program zaměřený na dítě tak, aby proces výchovy a vzdělávání odpovídal věku dítěte, jeho individuálním potřebám a zájmům. Organizace dne je plně v kompetenci učitelů.

1, 2.modrá třída, žlutá třída

3., 4. červená třída, zelená třída

 

  ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
7:00-8:30 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity
8:30-9:00

 

8:30-9:00

 

1.,2.tř.Pohybové aktivity, aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky – tématický  okruh činností dle plánu

3.-4..tř.Pohybové aktivity, aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky – tématický  okruh činností dle plánu

9:00-9:30

9:00-9:30

 

1.,2.tř.Osobní hygiena, dopolední svačina

3.-4.tř. Osobní hygiena, dopolední svačina

9:30-10:00

 

9:30-10:15

 

1.,2.tř..Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost

3.-4.tř..Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost

 10:00-12:00

10:15-12:15

1.,2.tř..Osobní hygiena, pobyt dětí venku, případně náhradní činnost/nepříznivé počasí/

3.-4.tř. Osobní hygiena, pobyt dětí venku, případně náhradní činnost/nepříznivé počasí/

12:00-12:30

12:15-12:45

1.,2.tř.Osobní hygiena, oběd

3.-4.tř. Osobní hygiena, oběd

12:30,12:45-14:15 Osobní hygiena, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

Individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:15-14:30 Odpolední svačina, osobní hygiena
14:30-17:30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 

Článek 10

Ukončení docházky do MŠ

Ředitelka může ukončit docházku do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte.

Jestliže dítě bez omluvy delší než dva týdny do MŠ nedochází.

Jestliže zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ.

Jestliže zákonný zástupce opakovaně, neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za stravování ve stanoveném termínu.

Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení.

Pokud rodiče chtějí ukončit docházku dítěte do MŠ, oznámí písemně tuto skutečnost ředitelce MŠ. Do areálu školy (vymezeno oplocením) jsou z bezpečnostních důvodů zakázány vjezdy a parkování všech vozidel, včetně jízdních kol a koloběžek, a příjezdy na kolečkových bruslích. Z bezpečnostně hygienických důvodů je do areálu školy zakázán vstup se psy aj. zvířaty. V celém areálu školy platí zákaz kouření a  zákaz  vstupu osob pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.          

Článek 11

Uzavření mateřské školy 

Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. O omezení tohoto provozu rozhodne ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem a tuto změnu provozu oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem, zveřejněním na nástěnky MŠ. Rodiče jsou předem informováni o případné chystané změně provozu (informační nástěnky v šatnách

a na chodbě MŠ + ústně rodičům, web MŠ). Na toto období je zjišťován počet dětí, které budou k činnosti MŠ zvlášť přihlášeny. Přihlášení dítěte k účasti na případné činnosti MŠ v době předpokládaného omezení či provozu MŠ je možné buď písemnou formou, nebo podpisem na přihlašovací arch umístěný na informační nástěnce, na chodbě v mateřské škole.

V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Na přijímání dětí podle věty první se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle Školského zákona § 144 odst. 1 písm. e), ředitelka mateřské školy však je povinna zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

Prázdniny a svátky ve školním roce 2019/2020

 

Podzimní prázdniny úterý 29.10. a středa 30.10. 2019
Vánoční prázdniny pondělí 23.12.2019 a skončí v pátek 3.1.2020, vyučování začne v pondělí, 6.1.2020
Jednodenní prázdniny Pátek 31.1.2020
Jarní prázdniny 24.2.2020-1.3.2020
Velikonoční prázdniny čt 9.4.- pá 10.4.2020
Hlavní prázdniny od středy 1.7.2020 do pondělí 31.8.2020,  období školního vyučování začne od úterý 1.9.2020
Konec školního roku 2018/2019 Úterý 30.6.2020
                Den české státnosti sobota  28.9.2019
                Den vzniku samostatného         československého státu pondělí 28.10.2019
                 Den boje za svobodu a     demokracii neděle 17.11.2019
                 Velký pátek pátek  10.4.2020
                  Svátek práce čtvrtek  1.5.2020
                  Den vítězství čtvrtek  8.5.2020

 

Mateřská škola v době těchto školních prázdnin je v provozu. Pro toto období je zjišťován počet dětí, především do školní jídelny (pro stravování a nákup potravin). V případě, že zákonní zástupci ohlásí a zapíší maximálně pět dětí, provoz v mateřské škole bude uzavřen.

Článek 12

Pobyt venku

K pohybovým aktivitám dětí je využíván zejména areál ZŠ – hřiště pro MŠ v zadní části areálu Polesná 1690 – ohraničeno vnitřním oplocením. Přístup do těchto prostor je povolen jen za přímé účasti učitelů MŠ, případně jiných pověřených osob. Přístupová cesta vede z hlavní budovy školy dveřmi z krčku mezi hlavní budovou a tělocvičnami – po asfaltové cestě, venkovním schodišti do spodní části areálu a podél doskočiště přímo volnou plochou                do vyhrazeného prostoru. K vycházkám do okolí je povoleno využívat pouze komunikace vyhrazené pro pěší, značené přechody pro chodce a upravené lesní cesty a pěšiny, není-li dopravní bezpečnost dětí zajištěna jinak. Důvodem ke zrušení pobytu venku jsou mráz pod 8°C, prudký déšť, vichřice nebo inverze, vhodnost pobytu venku vyhodnocuje ředitel školy.

Opatření při pobytu venku:

Při pobytu venku na školní zahradě mohou děti na pískoviště, průlezky, skluzavky, jen za dohledu učitele nebo jiné pověřené osoby,  která dohlíží na to, aby se děti samostatně nevzdálily do prostor zahrady, kam nevidí a kde nemůže mít o dětech přehled.

Při odpoledním pobytu dětí na zahradě MŠ si převezmou rodiče děti hned po jejich příchodu a přebírají za své dítě zodpovědnost. Dítě je předáváno „ z ruky do ruky“ a odchází hned s rodiči domů.

Učitel při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu, tak, aby byla zajištěna jejich bezpečná chůze po chodníku, dbá na bezpečné přecházení vozovky, průběžně seznamuje děti s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě.

Opatření při úrazu:

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoli úrazu, v případě potřeby zavolají lékařskou pomoc, v nezbytném případě zajistí převoz zraněného do zdravotního zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat o úraze ředitelku školy a zákonného zástupce dítěte – telefonicky a zároveň i SMS. Každý úraz bude zaznamenán do knihy úrazů. Pokud bude nutné ošetření lékaře a následuje, alespoň jednodenní absence v MŠ z důvodu úrazu vyplní učitelka „Protokol o úrazu“. Zákonný zástupce stvrdí svým podpisem informaci o úrazu.

Pokud požadují informaci o úrazu oba zákonní zástupci, předají tuto informaci učiteli.

Rodiče jsou povinni předat telefonní mobilní kontakt, ale i kontakt na zaměstnavatele, pro případ, že se nelze telefonicky dovolat rodičům. Zaměstnavatel je povinen pustit zaměstnance z práce, z důvodu vyzvednutí dítěte pro nemoc z MŠ či úraz. Rodič je povinen vyplňovat pravdivé informace, jinak si je vědom důsledků.

Článek 13

Odpočinek, spánek, hygiena

Děti si myjí ruce po každém použití WC, před každým jídlem a po něm. Před odpoledním spánkem si čistí zuby, (používají vlastní hygienické potřeby.  Škola dětem poskytuje ručník, mýdlo a toaletní papír. Pyžama používají děti vlastní, učí se je skládat na polštář svého lehátka a každý pátek je odnáší domů vyprat. Lehátka se denně rozkládají. Výměnu, praní

a žehlení ložního prádla a ručníků zajišťuje v souladu s hygienickými předpisy mateřská škola. Pitný režim je zajištěn, děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin. Z bezpečnostních důvodů je zákaz nosit vlastní pití v plastových lahvičkách. Děti mají k dispozici ovocný čaj, ovocný sirup podávaný v hrnečkách.

Zvládnutí základních dovedností sebeobsluhy v MŠ:

Přijaté děti by měly zvládat sebeobsluhu. Měly by se umět obléknout, svléknout, najíst se, alespoň lžící, vysmrkat se, zvládnout hygienu na toaletě a být bez plen. Pokud dítě nezvládá po 3 měsíční adaptační době základní dovednosti ze sebeobsluhy může být vyloučeno z MŠ.

Článek 14

Péče o zdraví a bezpečnost dětí

Právnická osoba, která vykonává činnost v mateřské škole, dohled nad dítětem od doby,                 kdy je pedagogický pracovník (popř. provozní zaměstnanec pouze v době nemocnosti, úrazu, náhlého onemocnění) převezme od jeho zákonného zástupce dítěte nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

V souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání jsou pedagogičtí pracovníci pověřeni předat dítě jen zákonným zástupcům a osobám jmenovaným v dokumentu „Zmocnění“, který vyplní zákonní zástupci dítěte. Nejnižší věková hranice vyzvedávání a přivádění sourozencem je 10 let. Bez tohoto pověření nesmí učitelky předat dítě jiné osobě, než zákonným zástupcům.

Zákonní zástupci dítěte mohou pro předávání a přebírání dítěte pověřit i jinou zletilou osobu-pokud je toto pověření trvalého charakteru, identifikují tuto osobu v prohlášení o „Zmocnění k vydávání dítěte“, pokud se jedná o jednorázové pověření, vystaví zákonný zástupce písemné potvrzení, kam zapíše základní údaje pověřené osoby, které je zaměstnanec školy povinen u pověřené osoby zkontrolovat

Pokud tato pověřená osoba odmítne tyto základní údaje zaměstnanci školy předložit, aby škola měla právní jistotu předání dítěte zmocněné osobě, nebude dítě této osobě vydáno.

Předávací zónu v budově školy tvoří vstup z chodby do třídy, při pobytu venku pak daný prostor. Dítě je předáváno „ z ruky do ruky“. Přístupová cesta do prostorů MŠ ve 4.NP hlavní budovy školy je po schodišti protilehlému šatně MŠ. U rozvedených rodičů je učitelce oznámeno, kterému z rodičů je dítě svěřeno do péče pravomocným rozsudkem.

Do mateřské školy jsou přijímány děti zdravé bez nemocí, teplot a rýmy.

Pokud dítě není zdravé nemůže plně vykonávat vzdělávací činnost (dítě s rýmou nemůže správně dělat dýchací cvičení, při logopedické chvilce se vyskytuje špatná výslovnost hlásek.., při pohybových aktivitách se dítě zadýchává, kašle…) Z tohoto důvodu se nemůže dítě plně účastnit vzdělávacího procesu. Zákonný zástupce odpovídá za rozvoj svého dítěte, podle Občanského zákoníku 89/2012Sb., §880 Péče o dítě a jeho ochrana

Při jakékoli změně ve zdravotním stavu dítěte jsou rodiče povinni informovat učitele. Učitel může také rozhodnout, zda bude dítě přijato do kolektivu nebo ne. Při projevech onemocnění dítěte nebude dítě do MŠ převzato a bude vyžadováno lékařské potvrzení, že je dítě zdravé. Mateřská škola má svůj vlastní formulář s textem – „Dítě je zdravotně způsobilé pohybu v kolektivu bez omezení“. Rodič si toto potvrzení nechá potvrdit lékařem – bez poplatku. (poplatek si má lékař vyžádat od zdravotní pojišťovny)

Pokud má dítě zvýšenou teplotu (od 27°C výše), a to i pokud mělo teplotu den před nástupem do školky, považuje se jeho zdravotní stav za neuspokojivý a do MŠ nepatří. Dítě zůstává v domácí péči až do úplného doléčení nemoci, tj. bez zdravotního omezení. MŠ neposkytuje speciální režim a dítě musí nastoupit bez jakéhokoli „omezení“ ( pohybu, stravy). Právnická osoba vykonávající činnost MŠ nemůže být nucena brát na sebe odpovědnost za podmínek ztížených nemocí dítěte, zvláště pokud by tím narušila plnění odpovědnosti k dalším dětem, které by se mohly nemocí nakazit.

Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování školního řádu, které může mít za následek ukončení docházky dítěte do školy. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha atp.) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Ti jsou povinni dítě z mateřské školy neprodleně vyzvednout, (Nařízení vlády č. 590/2006 Sb.), aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti a dospělé v MŠ. Stane – li se úraz v MŠ, škola je povinna zajistit podle závažnosti zranění ošetření dítěte a neprodleně oznámit úraz rodičům.

Při úrazu a záznamu o úrazu se postupuje tak, jak ukládá vyhláška č. 64/2005 Sb., při vážném zranění je volána rychlá záchranná pomoc. Postup v těchto případech upravuje vnitřní směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví.

V případě výskytu pedikulózy (napadení hnidy a  vší dětskou) je nezbytná spolupráce s rodiči všech dětí. Pedagogové co nejdříve po zjištění nákazy informují rodiče daného dítěte. Zbavit děti vší je povinnost rodičů, nikoliv pedagogických pracovníků. Zavlečení nákazy je trestné i pedagog musí být zdravý. V případě nalezení hnid a vší – dítě zůstává doma minimálně 3 dny. Při hromadném výskytu vší bude informována krajská hygienická stanice.

Rodiče odpovídají za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí v MŠ i při pobytu venku. Oblečení by mělo být pohodlné, řádně označené. Další potřebné oblečení po dohodě s třídními učiteli. Děti nesmí nosit do MŠ věci, předměty a hračky, škola nenese právní odpovědnost za poškození či ztráty. V případě ztráty oblečení dítěte v MŠ řeší a popř. odškodňuje pojišťovna Allianz, u které je MŠ pojištěna. Ztrátu oblečení hlásí rodiče neprodleně ředitelce mateřské školy. Učitelé nesmí dětem podávat léky. Jakékoliv změny týkající dítěte je rodič povinen ihned hlásit třídní učitelce (změna bydliště, telefonní číslo, zdravotní pojišťovna, změna jména, zdravotní stav apod.) Vyplňují se pravdivé informace.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci monitoring a screening vztahů mezi dětmi v třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popř. za pomoci školských poradenských zařízeních. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dalšími pracovníky školy, mezi pracovníky školy a zákonnými zástupci.

Mateřská škola má vytvořený projekt „Principy primární prevence“

Specializovaná péče:

Do výchovné práce MŠ se může začlenit i specializovaná péče (logopedická), zajištěná kvalifikovanými pracovníky.

Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

Článek 15

Stravování

Stravování dětí i zaměstnanců je zajišťováno na základě smlouvy o zajištění školního stravování od 1.9.2014. Strava je zajišťována dovozem jídel (obědů) z Masarykovy základní školy p.kuchařkou z MŠ.

Hlášení o skutečném stavu stravovaných dětí podává každodenně telefonicky kuchařka p. M. Michálková do 7:00 hodiny ranní.

Pokud je dítě přítomno v mateřské škole  v době stravování, musí se dle vyhlášky č. 14 / 2004 Sb. o předškolním vzdělávání v pozdějším znění stravovat vždy. Zákonní zástupci si nemohou v době nepřítomnosti dítěte oběd vyzvednout, zůstává na přidání ostatním dětem – nebyly by dodrženy hygienické normy, protože jídlo již bylo jednou převážené ze školní jídelny MZŠ. Rozvrh podávání jídel je upřesněn v „Organizaci vzdělávání“. Polodenní stravování je pouze za předpokladu, že dítě odchází po obědě domů po předchozí domluvě a tuto skutečnost nahlásí předem učitelce ve třídě. V případě změny z polodenního stravování na celodenní je nutno tuto skutečnost nahlásit učitelce ve třídě.

Odchází – li dítě výjimečně po obědě domů odpolední svačina se mu nepočítá.

Příprava stravy se provádí ve školní kuchyni a v přípravné kuchyňce MŠ ve 4 NP. Za provoz školní jídelny odpovídá vedoucí ŠJ při ZŠ a za provoz v MŠ ředitelka školy.

Svačiny se podávají a připravují v MŠ ve 3. patře (4NP) v přípravné kuchyňce v době od 8,30 do 9,30 hodin, odpoledne od 14 do 14,30 hodin. Příprava dopolední a odpolední svačinky se provádí v kuchyňce MŠ. Pomocnice připravuje, vydává pokrmy a připravuje dětem svačinku v časovém rozmezí.  Rozvrh podávání svačin je upřesněn v „Organizaci vzdělávání“.

Na oběd děti MŠ přecházejí pod vedením svých učitelek do kmenových tříd. Za organizaci vlastního stravování, dozorem nad dětmi a vytváření potřebných návyků dětí odpovídají příslušné učitelky. Starší děti používají při jídle příbory, malé lžíce.

Dítě v MŠ má právo denně odebrat:

 1. Oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem.
 2. Oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, je-li vzděláváno s polodenním provozem.

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den do 7.00 hodiny ranní. V době prázdnin a dnů bez školního vyučování připravuje ŠJ jídlo pro MŠ. Rodič musí dítě závazně přihlásit ke stravování v prvním týdnu na začátku školního roku

Kontakt na Školní jídelnu-výdejnu : paní  Marie Michálková, e-mail : kuchynkams@gmail.com,  tel.č. 702 159 324

 • bezhotovostní převod na účet školy 7034-0113478369/0800  s registračním číslem dítěte

POKYNY K PLATBÁM V MŠ – STRAVNÉ, ÚPLAT

Způsob úhrady:

Převod plateb na další měsíce bude proveden  z naší mateřské školy vždy k  15. dni příslušného kalendářního měsíce.

Zřízení inkasního příkazu (udělení souhlasu v bance) – zadat pouze číslo účtu MŠ   7034-0113478369/0800  a výši limitu – 1690,-Kč

 

 1. 1690,-Kč (952,- strava, ( odkladové děti 1012,- Kč ,738,-Kč úplata)

Omluvy pouze e-mailem – kuchynkams@gmail.com

V případě platby v hotovosti, pouze výjimečně, proti podpisu v kanceláři hospodářky MŠ u paní  Marie Michálkové v dopoledních hodinách nebo v kanceláři ředitelky MŠ v odpoledních hodinách. Za platbu v hotovosti je vystaven příjmový doklad.

Nevyčerpané částky se převádějí do dalších měsíců, měsíční zálohu je nutné zachovat. Vyúčtování a vrácení případného přeplatku zpět na účet strávníka je prováděno 1x ročně v měsíci  červenci školního roku. Změny čísla účtu nutno včas oznámit.

Přeplatky vyúčtuje hospodářka MŠ.

Všechny reklamace ohledně stravy, placení stravného, případně jiné stížnosti vyřizují rodiče u hospodářky školní jídelny výdejny p. M.Michálkové popř. u ředitelky MŠ.

Článek 16

Nabídka zájmové činnosti

Mateřská škola provozuje doplňkovou činnost a to nadstandardní nabídkou zájmových kroužků. Zájmové kroužky probíhají přímo v prostorách mateřské školy. Výuka je realizována formou zábavy.

Přihlášené děti odchází do zájmových kroužků. Pedagogové je v určitou hodinu předávají lektorům. Rodiče po skončení zájmového kroužku si dítě vyzvednou u lektora v dané třídě v určitý čas na chodbě ve 3. patře v MŠ.(tj. v 16,45 hodin)  Po celou dobu zájmového kroužku přebírají zodpovědnost za tyto děti vedoucí zájmových kroužků.

Pedagogům budou předány informace od vedoucích zájmových kroužků – lektorů, že všechny děti byly předány rodičům.

Zájmové kroužky začínají v 16,00 hodin a končí v 16,45 hodin.

Článek 17

Práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte (rodičů). Práva rodičů:

Právo na informace o vzdělávání a výchově dětí.

Právo na dostatečné informace o dění ve třídě, případně mateřské škole, formou informačních nástěnek, prostřednictvím učitelkou, ředitelkou MŠ. Právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. Právo informace o stravování, možnost písemně vyjádřit se k jídelníčku  a stravě svých dětí. Projevit písemně připomínky k provozu školy ředitelce MŠ. Právo nahlédnutí do spisu dítěte v souladu se správním řádem. Právo odhlásit docházku dítě z mateřské školy písemnou formou

Povinnosti rodičů:

Zajišťovat řádnou docházku dítěte do školy a omlouvat jeho případnou nepřítomnost

Včas a v plné výši hradit stanovené náklady za předškolní vzdělávání a stravování dítěte. Oznámit MŠ každé infekční onemocnění nebo jiná závažná onemocnění

Na vyzvání ředitelky MŠ se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkající se vzdělávání dětí

Informovat učitelky o změnách chování nebo zdravotním stavu dítěte, které by mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání či zdraví ostatních dětí. Do MŠ dochází děti jen zdravé bez zjevných projevů nemoci s ohledem na zdraví ostatních dětí. Hradit úplatu za vzdělávání a stravování ve stanoveném termínu. Nahlásit učitelkám změny v adrese, zaměstnání, telefonu apod.

Onemocní-li dítě během dne, je nutné jej urychleně vyzvednout z MŠ a zařídit lékařské ošetření.

V případě vyzvedávání jejich dítěte jinou osobou povinnost písemně
jí pověřit k vyzvedávání jejich dítěte (formuláře u p.uč. na třídách), bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému než jeho rodiči)

Nevodit do objektu MŠ zvířata.

Článek 18

Práva a povinnosti dětí

 • právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností
 • právo si hrát, svobodně volit hru v době volných her
 • svobodně myslet a říci svůj názor
 • právo na samostatnost
 • svobodně zvolit, zda se zúčastní jednotlivých činností v programu dne
 • svobodně zvolit činnost z nabídky v hlavních řízených činnostech
 • svobodně se, v rámci slušného chování, se vyjadřovat ke všem rozhodnutím pedagoga
 • děti mají právo na vlídné, laskavé, ohleduplné, vstřícné jednání od všech zaměstnanců MŠ
 • právo na potřeby, které potřebuje k životu
 • právo na to, že mu nikdo nemá právo ubližovat
 • právo sdružovat se k ostatním nebo zůstat sám – právo na soukromí
 • právo na ochranu před nebezpečím
 • právo na odpočinek
 • právo na získávání vhodných informací, které je zajímají (odpovědi – přiměřené jejich věku)

Děti jsou povinny řídit se pokyny učitelek a dalších oprávněných osob školy, respektovat práva ostatních dětí a dodržovat pravidla kulturního chování.

Článek 19

Pravidla hodnocení dětí

Každé dítě má založenou svoji složku (tzv. Hodnocení pokroků dítěte kam jsou průběžně písemně zaznamenávány individuální výsledky jeho vzdělávání ve všech oblastech vývoje dítěte – písemně 2x ve školním roce. Průběžně jsou zaznamenávány zajímavé postřehy, zejména v čem je dítě nadané a naopak, v jaké oblasti potřebuje pomoci. Jde o důvěrný materiál sloužící pedagogovi k další práci, ale i jako podklad pro konzultace s rodiči a jejich informovanost. Při pravidelných záznamech mohou být jednotlivé otázky konzultovány s  rodiči a zaznamenány rozdíly v chování a projevech dítěte doma a v kolektivu. Pro děti s odkladem školní docházky je vypracován individuální vzdělávací plán (IVP). Je to závazný materiál, který vzniká na základě spolupráce mezi pedagogy MŠ a pracovníky PPP a zákonným zástupcem. Podkladem pro sestavení IVP jsou závěry z vyšetření OPPP, průběžné pozorování dítěte a pedagogické posuzování a hodnocení úrovně dílčích funkcí v jednotlivých oblastech vývoje a následné stanovení vhodných metod a postupů při práci s dítětem. Aktualizované údaje o dětech získávané v průběhu výchovně vzdělávacího procesu slouží jako zpětná vazba. Tyto materiály se stávají východiskem pro další efektivnější práci s dětmi.

Článek 20

Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy

Pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci školy jsou povinni přispívat svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte a jeho zákonných zástupců a ke splnění cílů předškolního vzdělávání. Mají právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svou práci. Pedagogičtí pracovníci pak rozhodují o metodách a postupech pro naplnění cílů předškolního vzdělávání a jsou za ně plně odpovědni. Pedagogičtí pracovníci a vedoucí zaměstnanci školy jsou povinni odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem

Pravomoci ředitelky mateřské školy:
–  přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání a ukončit předškolní vzdělávání dítěte v souladu s § 34 a 35 zák. č. 561/2005 Sb.

–  ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže:

– se dítě bez omluvy zákon. zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
– zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

– ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení

– opakovaně není uhrazena úplata za vzdělávání nebo za školní stravování  ve stanoveném termínu

– stanovit výši úplaty za předškolní vzdělávání

– snížit nebo prominout úplatu za poskytované vzdělávání a školské služby podle § 123 odst.4 zákona č.561/2004 Sb.

– omezit či přerušit provoz M

Článek 21

 Ochrana majetku

Chování dětí při zacházení s majetkem školy v rámci vzdělávání – po dobu pobytu dítěte v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na šetrné zacházení dětí s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a předchozí záměrnému poškozování majetku MŠ.

Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem MŠ při jejich pobytu MŠ – po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ. V případě, že zjistí jakékoli poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

Článek 22

Ostatní informace

Děti do MŠ potřebují – bačkory s pevnou patou (ne pantofle, ne černá podrážka) nebo zdravotní obuv, sandále, pohodlné oblečení do MŠ i na ven a to včetně obuvi (dle počasí), náhradní oblečení do sáčku, každý týden čisté pyžamo (o kontrolu a výměnu se starají rodiče). Řádně zabezpečit brýle. MŠ za poničení nezodpovídá. Děti, které si věci nepoznají, budou mít věci řádně označené. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních i mimoškolních akcích – pokud mateřská škola organizuje a pořádá  akce jako jsou výlety, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny, hudební pořady apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně a v chodbě před třídami.

Měsíční akce jsou rodičům předávány prostřednictvím webových stránek http://mspolesna.eu/,  nástěnek a e-mailem..

Článek 23

Kontakty a konzultační hodiny

Konzultační hodiny ředitelky MŠ  – středa od 16:00 h do 17:00 h., po předchozím přihlášení e-mailem či telefonickém spojení.

Předem lze domluvit i v jiný den schůzku s ředitelkou školy na telefonním čísle 702 159 323 nebo e-mailem huttovams@gmail.com

Schůzky rodičů a konzultační hodiny budou uskutečňovány pouze bez dětí a bez sourozence. Děti narušují chod jednání a nepřísluší jim vědět, co se o nich hovoří.

Při předávání dítěte mohou rodiče sdělit učitelce potřebné informace nebo vyřídit stručné dotazy. Záležitosti vyžadující delší dobu lze vyřídit v poledních nebo odpoledních hodinách. Jinou dobu je třeba dohodnout osobně. Prosíme rodiče, aby nevolali učitelky k telefonu během doby, kdy zodpovídají za bezpečnost a činnost dětí. Naléhavé vzkazy a omluvy dětí může vyřídit každý provozní pracovník.

Článek 24

Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

(§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona

 • Školní řád byl projednán Pedagogickou radou dne 30.8.2019.
 • Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, na webu školy, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumovým schopnostem dětí.
 • Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě, schválení ředitelky školy a následně schválení pedagogickou radou
 • Školní řád je vydáván s účinností od 02.09.2019 do odvolání a ruší předchozí vydané vnitřní či školní řády mateřské školy.

V Praze, dne, 28.08.2019

Mgr.Ivana Huttová, ředitelka mateřské školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *