Provozní řád

Mateřská škola Sluníčko, p. o., Polesná 1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy, IČO 75113961

tel. 702159323

e-mail: skolkapolesna@gmail.com

Čj.: SLUN/0338/2020

PROVOZNÍ   ŘÁD

2020/2021

Informace o zařízení:

Název školy                 Mateřská škola SLUNÍČKO, příspěvková organizace

Adresa školy                Polesná 1690, Praha 9, Újezd nad Lesy

Telefon                        702 159 323

E-mail                         skolkapolesna@gmail.com

Web                             www.mspolesna.eu

IČO                             75113961

Statutární zástupce       Mgr. Simona Plašilová, ředitelka MŠ

Zřizovatel                    MČ Praha 21

Typ MŠ                       celodenní s pravidelným provozem

Kapacita školy              max.108 dětí, v tomto roce 100, přijatých 92

Provozní doba školy     7.00 – 17.30 hodin

Režimové požadavky

Mateřská škola (dále jen MŠ) doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika a posiluje její výchovné působení. Usiluje o integraci dětí se sociální indikací. Plně respektuje Úmluvu o právech dítěte s ohledem na své specifické postavení, zejména čl. 16, 18, 23 a 29. Osoby, pečující o dítě, je chrání před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím. Program péče o dítě vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte, jejich spokojené prospívání v souladu s jejich přirozeností.

Režim dne je z organizačních důvodů MŠ částečně stanoven pro každou třídu, učitelé ho přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. V MŠ je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru (nemoc, dovolená).

 1. a) Nástup dětí: od 7:00 hodin do 8:15 hodin, pozdější příchody (po 8:15 h.) je nutné předem hlásit. Rodiče nebo zákonní zástupci jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce, s poskytnutím informací o dítěti, jeho zdravotním stavu, stravování, odpočinku, hygieně apod. Při nástupu dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.
 2. b) Spontánní hry:jsou zařazovány od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají po celý den, prolínají se s činnostmi řízenými učiteli ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.
 3. c) Didakticky cílené činnosti(činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí. Cílená vzdělávací činnost vychází z Třídních vzdělávacích programů. Využíváním různých forem a metod práce je časově přizpůsobena dětem, jejich aktivitě, zájmu, věkovým a individuálním zvláštnostem. Integrovaná tematická výuka zajišťuje naplněnost a provázanost všech vzdělávacích oblastí. Společné činnosti pro rodiče a děti jsou zařazovány průběžně a vycházejí ze Školního vzdělávacího programu. Organizují je převážně pedagogové s pomocí ostatních provozních pracovnic a příležitostně se zapojují i rodiče.
 4. d) Pohybové aktivity:
 • zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry
 • pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
 • cvičení na balančních míčích
 • dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku
 1. e) Pobyt venku:dle počasí – dopoledne, 10:00 – 12:00 hodin, odpoledne po odpočinku při dobrém počasí do odchodu dětí domů (většinou od 15:00 hodin do 17:00 hodin). V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku smogové situace (při mrazu pod –10 st., při silném větru, dešti a při inverzích). Předpokladem zdravého pobytu venku je vhodné a přiměřené oblečení a obutí všech dětí, za které odpovídají rodiče. Při zhoršených venkovních podmínkách se děti mohou účastnit pouze krátkodobého přechodu k účasti na akcích, pořádaných MŠ. Pozemek k pobytu venku – školní zahrada (využívaná celoročně), příležitostně vycházky. Vybavení zahrady je upravováno a průběžně udržováno pro bezpečný pobyt dětí venku, 1x za rok je prováděna odborná revize herních prvků na školní zahradě. Za bezpečné prostředí školní zahrady odpovídají uklízečka a školnice. Údržba školní zahrady: dle potřeby posekání trávníků, pískoviště jsou v létě denně vlhčena vodou, jsou zastíněna. K výměně písku dochází 1x za 2 roky. Pískoviště jsou denně přikrývána prodyšnou krycí plachtou, v létě dle potřeby zavlažování trávníků.
 2. f) Odpočinek, spánek: je respektována individuální potřeba spánku, po obědě odpočívají děti nejčastěji při čtení pohádky, poté dětem s nižší potřebou spánku učitelé nabízí klidový program namísto odpočinku na lůžku. Lehátka denně připravují a uklízí školnice a uklízečka tak, že nejprve proklepou a ustelou lůžkoviny, aby došlo k jejich provětrávání.
 3. g) Stravování: stravování dětí i zaměstnanců je zajišťováno na základě smlouvy o zajištění školního stravování od 1. 9. 2014. Strava je zajišťována dovozem jídel z Masarykovy základní školy (dále jen ZŠ) pracovnicí ze školní jídelny (výdejny). Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Strava je připravovaná podle hygienických norem a receptur s dostatkem vitamínů, vlákniny a je pravidelně vyhodnocován spotřební koš. Podávání stravy se přizpůsobuje podle potřeb a aktuální situaci.

Svačina: dopolední a odpolední svačiny se podávají a připravují v MŠ ve 3. patře (4NP) v přípravné kuchyňce v době od 9:00 do 9:30 hodin, odpoledne od 14:00 do 14:30 hodin. Kuchařka MŠ zabezpečuje bezprostřední provoz kuchyňky, připravuje a opracovává suroviny, vydává pokrmy a připravuje dětem svačinu ve stanoveném čase (9:00 hodin).

Oběd: příprava oběda se provádí ve školní kuchyni, která slouží pro celou ZŠ a MŠ. Za provoz školní jídelny odpovídá vedoucí ŠJ při ZŠ.  Na oběd děti MŠ přecházejí pod vedením svých učitelek do kmenových tříd. Za organizaci vlastního stravování, dozorem nad dětmi a vytváření potřebných návyků dětí odpovídají příslušné učitelky. Starší děti používají při jídle příbory, malé lžíce.

V případě náhlé nepřítomnosti a včasného neodhlášení stravy si rodiče mohou vyzvednout oběd do vlastní krabičky či jiné nádoby v 11.15 hodin (platí pouze pro první den nepřítomnosti). Pokud si rodiče oběd neodhlásí či nevyzvednou, zůstává na přidání ostatním dětem.

Dítě v MŠ má právo denně odebrat:

 • Oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem.
 • Oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno s polodenním provozem.

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem do 14:00. Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze 1. den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. Je možné je odhlásit předem. V době prázdnin a dnů bez školního vyučování připravuje ŠJ oběd pro MŠ. Rodič musí dítě závazně přihlásit ke stravování nejméně jeden týden před začátkem prázdnin.

Kontakt na Školní jídelnu-výdejnu :

paní Ing. Klára Zezulová, e-mail: kuchynkams@gmail.com, tel. č. 702 159 324

Platí se převodem na účet MŠ Sluníčko. Omluvy pouze e-mailem.

Pokyny ke zřízení trvalého příkazu (možno platit i přímo hotově v České spořitelně ve stanoveném termínu):

Příjemce platby: bankovní spojení: 7034 – 0113478369/0800

968,- Kč

Dítě v posledním roce docházky a dítě s odkladem povinné školní docházky platí pouze stravu.

Příjemce platby: bankovní spojení: 0113478369/0800

716,- Kč úplata školné

Platby na další měsíce musí být převedeny vždy k 10. dni příslušného kalendářního měsíce.

Vyúčtování za stravování bude prováděno jedenkrát ve školním roce – částka bude zasílána zpět na účet plátce v červenci.

V případě platby v hotovosti, pouze výjimečně, se platí proti podpisu v kanceláři hospodářky MŠ ve dny a hodinu k tomu určené. Hospodářka MŠ vystaví příjmový doklad.

Nevyčerpané částky se převádějí do dalších měsíců, měsíční zálohu je nutné zachovat. Vyúčtování a vrácení případného přeplatku zpět na účet strávníka je prováděno v měsíci červenci daného školního roku. Změny čísla účtu nutno včas oznámit.

 1. h) Pitný režim:děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny, které si mohou samy nalévat. Učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje.
 2. i) Otužování:
 • pravidelné větrání tříd (ráno před zahájením provozu, v době při pobytu venku a před odpoledním odpočinkem v ložnici)
 • školnice sleduje vytápění MŠ
 • dostatečný pobyt venku
 • kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ
 • v létě sprchování na školní zahradě

Úklid a způsob nakládání s prádlem (§ 14 vyhlášky č. 108/2001)

Úklid v zařízení pro trvalý pobyt dětí se provádí:

 • denně setřením na vlhko všech podlah, okenních parapetů, nábytku, krytů topných těles a klik, u koberců vyčištění vysavačem, vynášení odpadků musí být prováděno denně
 • denně za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel a záchodů
 • nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováním umýváren a záchodů
 • nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel
 • nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor MŠ
 • malováním jedenkrát za dva roky nebo v případě potřeby

Výměna prádla:

 • lůžkoviny – 1x za 21 dnů, nebo dle potřeby
 • ručníky – 1x týdně, dle potřeby
 • pyžama – 1x za týden

Nebo viz dodatek ke Školnímu řádu – Covid 19

MŠ disponuje vlastní prádelnou. Lůžkoviny a ručníky pere a žehlí provozní pracovnice. Prádlo je uloženo v k tomu určených skříních ve skladu prádla. Čisté prádlo se skladuje odděleně od špinavého, 1x v měsíci se omyjí regály na čisté prádlo dezinfekčním roztokem.

Zákaz kouření ve škole

Dnem 1. 1. 2006 nabývá účinnosti zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. V § 8 odst. 1 písm. b) tohoto zákona se stanoví: „Zakazuje se kouřit ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízeních.“

Tento provozní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2020 a ruší předchozí vydané provozní řády MŠ.

V Praze, dne 1. 9. 2020

Mgr. Simona Plašilová, ředitelka MŠ

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *