Provozní řád 2019/20

 

Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690, IČO 75113961,  tel. 702159323,     e-mail: huttovams@gmail.com

 

PROVOZNÍ   ŘÁD

Směrnice pro škol.r. 2019/2020

Vypracovala: Mgr.Ivana Huttová, 27.8.2019
Projednání  dne: 30.08.2019
Směrnice nabývá účinnosti: 02.09.2019
Č.j.: SLUN/0348/2019

 

 1. Informace o zařízení:

 

Název školy                    Mateřská škola SLUNÍČKO

Adresa školy                   Polesná 1690, Praha 9, Újezd nad Lesy

Telefon                            702 159 323

E-mail                               huttovams@gmail.com

Web                                 www.mspolesna.eu

IČO                                  75113961

Statutární zástupce            Mgr. Ivana Huttová, ředitelka MŠ

Zřizovatel                         MČ Praha 21

Typ MŠ                            celodenní s pravidelným provozem

Kapacita školy                  108 dětí, přijatých 100

Provozní doba školy        7.00 – 17.30 hodin

 

 1. Režimové požadavky

Mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika a posiluje její výchovné působení. Usiluje o integraci dětí se sociální indikací. Plně respektuje Úmluvu o právech dítěte s ohledem na své specifické postavení, zejména čl. 16, 18, 23 a 29. Osoby, pečující o dítě, je chrání před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím. Program péče o dítě vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte, jejich spokojené prospívání v souladu s jejich přirozeností.

Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelé ho přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru (nemoc, dovolená).

 1. a) Nástup dětí: od 7:00 hodin do 8:30 hodin, pozdější příchody (po 8,30 h.) je nutné předem hlásit. Rodiče nebo zákonní zástupci jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učiteli,  s poskytnutím informací o dítěti, jeho zdravotním stavu, stravování, odpočinku, hygieně, apod. Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.
 2. b) Spontánní hry: jsou zařazovány od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají po celý den, prolínají s činnostmi řízenými učiteli ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.
 3. c) Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí. Cílená vzdělávací činnost vychází z třídních vzdělávacích programů. Využíváním různých forem a metod práce je časově přizpůsobena dětem, jejich aktivitě, zájmu, věkovým a individuálním zvláštnostem. Integrovaná tématická výuka zajišťuje naplněnost a provázanost všech vzdělávacích oblastí. Společné činnosti pro rodiče a děti jsou zařazovány průběžně a vycházejí ze Školního vzdělávacího programu. Organizují je převážně učitelé s pomocí ostatních provozních pracovnic a příležitostně se zapojují i rodiče a Spolek rodičů při MŠ Sluníčko.
 4. d) Pohybové aktivity:

–           zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová,

relaxační) a pohybové hry

–           pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti

–           cvičení na balančních míčích

–           dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

 1. e) Pobyt venku: dle počasí – dopoledne, 10,00 – 12,00 hodin 10,15 – 12,15 hodin odpoledne po odpočinku při dobrém počasí do odchodu dětí domů., (většinou od 15:00 hodin do 17:00 hodin). V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku smogové situace ( při mrazu pod –10 st., při silném větru, dešti a při inverzích). Předpokladem zdravého pobytu venku je vhodné a přiměřené oblečení a obutí všech dětí, za které odpovídají rodiče. Při zhoršených venkovních podmínkách se děti mohou účastnit pouze krátkodobého přechodu k účasti na akcích, pořádaných MŠ. Pozemek k pobytu venku: školní zahrada – využívaná v létě i v zimě, příležitostně vycházky Vybavení zahrady je upravováno a průběžně udržováno pro bezpečný pobyt dětí venku, 1x za rok je prováděna odborná revize tělovýchovného nářadí na školní zahradě. Za bezpečné prostředí školní zahrady odpovídají uklízečka a školnice. Údržba školní zahrady: dle potřeby posekání trávníků, pískoviště jsou v létě denně vlhčena vodou, jsou zastíněna slunečníky. K výměně písku dochází 1x za 2 roky. Pískoviště jsou denně přikrývána prodyšnou krycí plachtou., v létě dle potřeby zavlažování trávníků.
 2. f) Odpočinek, spánek: je respektována individuální potřeba spánku, po obědě odpočívají 3 – 6 leté děti, při čtení pohádky, poté dětem s nižší potřebou spánku učitelé nabízí klidový program namísto odpočinku na lůžku. Lehátka denně připravují a uklízí školnice a uklízečka tak, že nejprve proklepou a ustelou lůžkoviny, aby došlo k jejich provětrávání.
 1. g) Stravování:

Stravování dětí i zaměstnanců je zajišťováno na základě smlouvy o zajištění školního stravování od 1.9.2014. Strava je zajišťována dovozem jídel z Masarykovy základní školy

pracovnicí ze školní jídelny výdejny. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Strava je připravovaná podle hygienických norem a receptur s dostatkem vitamínů, vlákniny a je pravidelně vyhodnocován spotřební koš. Podávání stravy se přizpůsobuje podle potřeb a aktuální situaci.

–          svačiny se podávají a připravují v MŠ ve 3.patře (4NP) v přípravné kuchyňce v době od 8,30 do 8,45 hodin, odpoledne od 14,15 do 14,45 hodin

Příprava dopolední a odpolední svačinky se provádí v kuchyňce MŠ. Pomocnice MŠ zabezpečuje bezprostřední provoz kuchyňky ve 4.NP připravuje a opracovává suroviny, vydává pokrmy a připravuje dětem svačinku v časovém rozmezí.  V 1.,2. třídě v 8:30 h., 3.,4. třídě v 9:00 h.

–           obědy příprava oběda se provádí ve školní kuchyni, která slouží pro celou základní školu a mateřskou školu. Za provoz školní jídelny odpovídá vedoucí ŠJ při ZŠ.  Na oběd děti MŠ přecházejí pod vedením svých učitelek do kmenových tříd. Za organizaci vlastního stravování, dozorem nad dětmi a vytváření potřebných návyků dětí odpovídají příslušné učitelky. Starší děti používají při jídle příbory, malé lžíce.

Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, nemohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte oběd vyzvednout, zůstává na přidání ostatním dětem – nebyly by dodrženy hygienické normy, protože jídlo již bylo jednou převážené ze školní jídelny MZŠ.

Dítě v MŠ má právo denně odebrat:

 1. Oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem.
 2. Oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno a jedno navazující doplňkové jídlo je-li vzděláváno s polodenním provozem.

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den do 7.00. Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze 1. den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. Je možné je odhlásit předem. V době prázdnin a dnů bez školního vyučování připravuje ŠJ oběd pro MŠ. Rodič musí dítě závazně přihlásit ke stravování nejméně jeden týden před začátkem prázdnin.

Kontakt na Školní jídelnu-výdejnu : paní  Marie Michálková, e-mail :
kuchynkams@gmail.com , , tel.č. 702 159 324

Platí se převodem na účet MŠ Sluníčko nebo inkasem. Omluvy pouze e-mailem.

Pokyny ke zřízení trvalého příkazu popř. ke zřízení inkasa (souhlas v bance), možno platit i přímo hotově v České spořitelně ve stanoveném termínu.

Příjemce platby: bankovní  spojení:  7034 –  0113478369/0800

952,-  Kč

1012,-Kč pro děti s odloženou školní docházkou

Dítě v posledním roce docházky a dítě s odkladem povinné školní docházky platí pouze stravu.

Povolení inkasního příkazu

Zřízení inkasního příkazu pro účet školy –  číslo účtu MŠ 7034-0113478369/0800  a výši limitu – 1690,-K

 1. 1690,-Kč (952,- strava, 738,-Kč úplata

Platby na další měsíce musí být převedeny vždy k  15. dni příslušného kalendářního měsíce.

Vyúčtování za stravování bude prováděno jedenkrát ve školním roce – částka bude zasílána zpět na účet plátce v červenci.

V případě platby v hotovosti, pouze výjimečně, se platí proti podpisu v kanceláři ředitelky MŠ  ve dny a hodinu k tomu určené. Zástupce ředitelky MŠ vystaví příjmový doklad.

Nevyčerpané částky se převádějí do dalších měsíců, měsíční zálohu je nutné zachovat. Vyúčtování a vrácení případného přeplatku zpět na účet strávníka je prováděno v měsících lednu a červenci školního roku. Změny čísla účtu nutno včas oznámit.

 1. h) Pitný ržim: děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny, které si mohou samy nalévat . Učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje.
 1. i) Otužování:

–           pravidelné větrání tříd- ráno před zahájením provozu, v době při pobytu venku a před

odpoledním odpočinkem v ložnici

–           školnice sledují vytápění školy

–           dostatečný pobyt venku

–           kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ

–           v létě sprchování na školní zahradě

III. Úklid a způsob nakládání s prádlem ( § 14 vyhlášky č. 108/2001)

Úklid v zařízení pro trvalý pobyt dětí se provádí:

 • denně setřením na vlhko všech podlah, okenních parapetů, nábytku, krytů topných těles a klik; u koberců vyčištění vysavačem; vynášení odpadků musí být prováděno denně
 • denně za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel a záchodů
 • nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováním umýváren a záchodů
 • nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel
 • nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor školy
 • malováním jedenkrát za dva roky nebo v případě potřeby

Výměna prádla :

 • lůžkoviny – 1x za 21 dnů, nebo dle potřeby
 • ručníky – 1x týdně, dle potřeby
 • pyžama – 1x za týden

Mateřská škola disponuje vlastní prádelnou. Lůžkoviny a ručníky pere a žehlí provozní pracovnice. Prádlo je uloženo v k tomu určených skříních ve skladu prádla. Čisté prádlo se skladuje odděleně od špinavého, 1x v měsíci se omyjí regály na čisté prádlo dezinfekčním roztokem.

IV. Zákaz kouření ve škole

Dnem 1.ledna 2006 nabývá účinnosti zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami      způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. V § 8 odst. 1 písm.b) tohoto zákona se stanoví: „ Zakazuje se kouřit ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízeních.“

Tento provozní řád nabývá účinnosti 2.9.2019

 

V Praze, dne 27.8.2019

 

Mgr. Ivana  Huttová, ředitelka školy

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *