Platba stravy a měsíční úplaty 2018/19

 

 

Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690, IČO 75113961,      tel. 702159323,     e-mail: huttovams@gmail.com
Směrnice o stanovení výše úplaty na školní rok 2018/2019

 

Vypracovala: 06.04.2018, Mgr.Ivana Huttová
Projednání  dne: 06.04.2018
Směrnice nabývá účinnosti: 03.09.2018
Č.j.: MŠSluníčko/0025/2018

Čl. 1

Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, novela zákona 473/2011 Sb. (dále jen školský zákon) v platném znění a podle § 6 odst. 1 až 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. a vyhlášky 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání.

Čl. 2

Úplatu hradí zákonní zástupci dítěte.

Čl. 3

Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Před určením procentního podílu je nutné z uvedených nákladů odečíst náklady, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.

Čl. 4

Počtem dětí rozhodným pro určení nejvyšší možné úplaty musí být počet dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání.

Čl. 5

Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku, nejvyšší možná úplata vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž se úplata stanoví.

Čl. 6

Úplata je stanovena takto:

 1. úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole činí 710,-  na jeden měsíc a jedno dítě
 2. Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na jeden školní rok neplatí pro děti uvedené v § 16  odst.9.
 3. Výše úplaty je stejná i pro cizince.

Zákonnému zástupci dítěte, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na nejvýše na čtyři hodiny denně z důvodu:

 1. pobírání rodičovského příspěvku podle § 30 odst. 3 písm. b) zákona č.117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů nebo
 2. příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů  na základě rozhodnutí příslušného orgánu podle § 82 odst.1 písm. a) zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů se v souladu s odst.1.,§ 6 vyhl. zvlášt stanoví výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz.

Čl. 7

Osvobozen od úplaty je

 1. Zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
 2. Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
 3. Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
 4. Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

Pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Čl. 8

Rozhodnutí o osvobození nebo snížení úplaty vydává ředitelka na základě písemné žádosti zákonných zástupců.

Čl. 9

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle  § 3 výše uvedené vyhlášky, po dobu větší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty podle odstavců 1 až 3  výše uvedené vyhlášky mateřské školy odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle §3 odst.1.

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na jeden školní rok neplatí pro děti uvedené v § 16  odst.9.

Tj. V souladu s odst. 2, § 123 zákona č. 561/2004 Sb, se vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy poskytuje bezúplatně.

Čl.11.

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy. Při zahájení docházky je nutno nahlásit č. účtu na které dali rodiče souhlas s inkasem. Platby musí být převedeny vždy k 15. dni příslušného kalendářního měsíce.

Pokyny ke zřízení trvalého příkazu: úplata – 710,- Kč

/možno platit přímo hotově v České spořitelně ve stanoveném termínu/ Příjemce platby: bankovní spojení: 7034 –  0113478369/0800

Další inovace školského zákona se týká žádosti o odklad školní docházky:
Od ledna (2012), pokud bude zákonný zástupce dítěte chtít odklad školní docházky, bude nutné u zápisu do základní školy předložit potvrzení od dětského pediatra a z pedagogicko-psychologické poradny a vyjádření ze základní školy.

Čl.12.

Úplata je splatná do 15.dne příslušného kalendářního měsíce, pokud si ředitelka mateřské školy nedohodne s plátcem jiný termín. První platba pro školní rok 2018/2019 musí být převedena  k 15. září 2018, poslední platba bude převedena 15. června 2019.

 

Závěrečné ustanovení

 1. Seznámení se Směrnicí o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte je závazné pro zákonné zástupce dítěte.
 2. Zákonní zástupci dětí byli informováni o vydání směrnice na webových stránkách a nástěnkách MŠ Sluníčko.
 3. Zaměstnanci školy byli s touto směrnicí seznámeni dne 06.04.2018
 4. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem.

Tato směrnice nabývá platnosti 03. 09. 2018 a ruší předchozí vydané směrnice mateřské školy.

V Praze, dne 06. 04. 2018                                             Mgr. Ivana Huttová, ředitelka školy

 

Stravování ve školním roce 2018-19  

Výše stravného ve školním roce 2018/19 s je:

860,- korun měsíčně za dítě

910,-korun měsíčně za dítě s odkladem školní docházky

Stravné se zasílá společně na stejný účet jako školné, tedy :

/možno platit přímo hotově v České spořitelně ve stanoveném termínu/ Příjemce platby: bankovní spojení: 7034 –  0113478369/0800

Také je možné zřídit inkasní platbu, přihláška viz. níže ke stažení:

 

Ke stažení:            stravování úplata inkaso

 

Kontakty: Mgr. Ivana Huttová, ředitelka MŠ, tel.: 702 159 323, e-mail: huttovams@gmail.com

                  Marie Michálková, hospodářka MŠ, tel.: 702 159 324, e-mail: kuchynkams@gmail.com

                  Odhláška stravy do 7,00 hodiny ranní na e-mail: kuchynkams@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *