Dokumenty

 

Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690, IČO 75113961,      tel. 702159323,     e-mail: huttovams@gmail.com
Směrnice o stanovení výše úplaty na školní rok 2018/2019

 

Vypracovala: 06.04.2018, Mgr.Ivana Huttová
Projednání  dne: 06.04.2018
Směrnice nabývá účinnosti: 03.09.2018
Č.j.: MŠ Sluníčko/0025/2018

Čl. 1

Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, novela zákona 473/2011 Sb. (dále jen školský zákon) v platném znění a podle § 6 odst. 1 až 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. a vyhlášky 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání.

Čl. 2

Úplatu hradí zákonní zástupci dítěte.

Čl. 3

Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Před určením procentního podílu je nutné z uvedených nákladů odečíst náklady, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.

Čl. 4

Počtem dětí rozhodným pro určení nejvyšší možné úplaty musí být počet dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání.

Čl. 5

Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku, nejvyšší možná úplata vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž se úplata stanoví.

 

Čl. 6

Úplata je stanovena takto:

 1. úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole činí 710,-  na jeden měsíc a jedno dítě,
 2. Výše úplaty je stejná i pro cizince.

Zákonnému zástupci dítěte, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na nejvýše na čtyři hodiny denně z důvodu:

 1. pobírání rodičovského příspěvku podle § 30 odst. 3 písm. b) zákona č.117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů nebo
 2. příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů  na základě rozhodnutí příslušného orgánu podle § 82 odst.1 písm. a) zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů se v souladu s odst.1.,§ 6 vyhl. zvlášt stanoví výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz.

Čl. 7

Osvobozen od úplaty je

 1. Zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
 2. Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
 3. Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
 4. Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

Pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Čl. 8

Rozhodnutí o osvobození nebo snížení úplaty vydává ředitelka na základě písemné žádosti zákonných zástupců.

Čl. 9

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle  § 3 výše uvedené vyhlášky, po dobu větší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty podle odstavců 1 až 3  výše uvedené vyhlášky mateřské školy odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle §3 odst.1.

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na jeden školní rok neplatí pro děti uvedené v § 16  odst.9.

Tj. V souladu s odst. 2, § 123 zákona č. 561/2004 Sb, se vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy poskytuje bezúplatně.

Čl.11.

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy. Při zahájení docházky je nutno nahlásit č. účtu na které dali rodiče souhlas s inkasem. Platby musí být převedeny vždy k 15. dni příslušného kalendářního měsíce.

Pokyny ke zřízení trvalého příkazu: úplata – 710,- Kč

/možno platit přímo hotově v České spořitelně ve stanoveném termínu/ Příjemce platby: bankovní spojení: 7034- 0113478369/0800

Další inovace školského zákona se týká žádosti o odklad školní docházky:
Od ledna (2012), pokud bude zákonný zástupce dítěte chtít odklad školní docházky, bude nutné u zápisu do základní školy předložit potvrzení od dětského pediatra a z pedagogicko-psychologické poradny a vyjádření ze základní školy.

Čl.12.

Úplata je splatná do 15.dne příslušného kalendářního měsíce, pokud si ředitelka mateřské školy nedohodne s plátcem jiný termín. První platba pro školní rok 2018/2019 musí být převedena k 15. září 2018, poslední platba bude převedena 15. června 2019.

Závěrečné ustanovení

 1. Seznámení se Směrnicí o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte je závazné pro zákonné zástupce dítěte.
 2. Zákonní zástupci dětí byli informováni o vydání směrnice na webových stránkách a nástěnkách MŠ Sluníčko.
 3. Zaměstnanci školy byli s touto směrnicí seznámeni dne 06.04.2018
 4. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem.

 

Tato směrnice nabývá platnosti 03. 09. 2018 a ruší předchozí vydané směrnice mateřské školy.

V Praze, dne 06. 04. 2018                                             Mgr. Ivana Huttová, ředitelka školy

 

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.
Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.
Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.
Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
• svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
• je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
• zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
• zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
• postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• zvládá odloučení od rodičů
• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
• projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
• ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
• je si vědomé zodpovědnosti za své chování
• dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
• pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
• používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
• spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
– je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
– zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
– tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
– vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
– umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
– rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
– řadí zpravidla prvky zleva doprava
– používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
• složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
• rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
• rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
• sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
• najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
• rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
• reaguje správně na světelné a akustické signály

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
• orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
• porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
• rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
• přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
• rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
• záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
• pamatuje si říkadla, básničky, písničky
• přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
• postupuje podle pokynů
• pracuje samostatně

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
• je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
• zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
• vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
• ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
• je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
• zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
• svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
• zná celou řadu písní, básní a říkadel
• zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
• hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
– vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
– zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
– ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
– má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
– přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
– má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
– chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
– zná faktory poškozující zdraví (kouření)
– uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

INFORMACE PRO RODIČE PŘED NÁSTUPEM DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Adaptace dětí v MŠ Sluníčko
Se začátkem školního roku přicházejí do mateřské školy nové děti. Některé tuto změnu snášejí snadno, jiným přináší adaptace na nové prostředí velké problémy. Přechod dítěte z domácího prostředí do mateřské školky je velká změna, některé děti se s ní vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na přivyknutí nové situaci. Některé dítě si lehce zvykne na školku, učitelku i kolektiv, jiné každé ráno pláče a nechce se rozloučit s maminkou nebo tatínkem.
Ve chvíli, kdy rodič přivádí dítě do školky k samostatnému pobytu a ono je nejisté nebo dokonce pláče, je dobré okamžik rozloučení neprodlužovat ani neodkládat, v klidu odejít a v přesně domluvenou dobu pro dítě přijít. Ze zkušenosti víme, že většina dětí se zklidní ve chvíli, kdy se za rodičem zavřou dveře.
Doporučujeme začít s kratší dobou pobytu dítěte v MŠ – u nejmenších dětí, 3-4-letých, které jsou poprvé v předškolním zařízení, začít postupně do svačinky, tj. do 10,00 h. a prodlužovat čas do oběda. Paní učitelky Vám vždy sdělí, jak pobyt probíhal a společně zvolíte další postup.
V případě potřeby mohou rodiče doprovázet dítě do třídy – herny MŠ ale je třeba, aby zcela respektovali pokyny paní učitelek a nenarušovali chod MŠ. Průběh adaptace Vašeho dítěte v MŠ mohou rodiče vždy konzultovat, dle potřeby s p. učitelkami. Paní učitelky Vám ochotně předají informace a rady ohledně Vašeho děťátka.
Nástup dítěte do školky je pro mnohé malé děti významným obdobím jejich života, a proto bychom to měli všichni vnímat jako mimořádnou událost a měli bychom si vyčlenit na dítě více času a tuto situaci dítěti co nejvíce usnadnit.

Co by Vaše dítě mělo zvládat před nástupem do MŠ
• Znát své jméno a příjmení.
• Umět si říci, co chce nebo potřebuje.
• Spolupracovat při oblékání a svlékání.
• Umět nazouvat a vyzouvat obuv.
• Vysmrkat se a používat kapesník.
• Držet lžíci a umět se najíst.
• Při jídle sedět u stolu.
• Umět pít z hrnečku a skleničky.
• Používat toaletu (pleny nejsou přípustné).
• Umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku.
• Umět si vyčistit zuby.
• Ujít kratší vzdálenosti během pobytu venku.

Děti nastupují do mateřské školy
V etapě předškolního věku jsou osobnostní rozdíly mezi dětmi, a stejně tak i rozdíly v jejich individuálních výkonech, pokládány za přirozené a samozřejmé. Úkolem předškolního vzdělávání není vyrovnat výkony dětí, ale vyrovnat jejich vzdělávací šance.
Paní učitelky jsou trpělivé a dopřávají dětem pocit bezpečí. Individuální přístup není ničím navíc, není to ani výsada, ani kárné opatření. Je to prostě pozornost a ohled na jedinečnost každého dítěte, umění jednat s ním tak, jak mu nejvíc prospívá, a umět volit strategii výchovných postupů, které jsou jakoby šity na míru. Hlavním záměrem je hlavně respektovat druhé a chovat se k nim s úctou. Respektovat druhé a chovat se k nim s úctou znamená především dvě věci.
1) Chovat se k nim tak, aby to nezraňovalo jejich lidskou důstojnost.
2) Přijmout fakt, že se od nás mohou lišit.

Tato etapa předškolního věku je nejdůležitější období v životě člověka, je spojené s pohybem, je to životní potřeba, poznávání, prožívání a je projevem zdraví a radosti. Hra je v tomto věku hlavní činností a je charakterizována, jako dorozumívací prostředek, který dítě používá k učení a duševnímu růstu jako spontánní improvizovanou činnost. Je to jedna ze základních psychických potřeb, pro dítě a je přirozeně zvládnutelná. Při společné hře se dítě učí spolupracovat, komunikovat, dodržovat pravidla a respektovat druhé. To vše činí dobrovolně, svým vlastním tempem a přitom se dobře baví. Obecně lze říci, že dítě je kolem třetího roku obvykle dostatečně zralé pro nástup do vrstevnické skupiny. Kontakt s vrstevníky dokonce aktivně vyhledává, protože si potřebuje vyzkoušet to, co se naučilo v rodině. Rodiče se tedy nemusejí bát umístit dítě do MŠ, ale je vhodné, aby chápali nástup dítěte jako dobu zvýšených nároků na něho a aby mu v tomto období pomohli.

Povinnosti předškolního pedagoga
Předškolní pedagog odpovídá za to, že:
 školní (třídní) vzdělávací program, který zpracovává, je v souladu s požadavky RVP PV
 program pedagogických činností je cílevědomý a je plánován
 je pravidelně sledován průběh předškolního vzdělávání a hodnoceny jeho podmínky i výsledky
Předškolní pedagog by měl vykonávat tyto odborné činnosti:
 analyzovat věkové a individuální potřeby dětí a v rozsahu těchto potřeb zajišťovat profesionální péči o děti, jejich výchovu i vzdělávání
 realizovat individuální i skupinové vzdělávací činnosti směřující cílevědomě k rozvoji dětí, rozšiřování jejich kompetencí
 samostatně projektovat výchovné a vzdělávací činnosti, provádět je, hledat vhodné strategie a metody pro individualizované a skupinové vzdělávání dětí
 využívat oborových metodik a uplatňovat didaktické prvky odpovídající věku a individualitě dětí
 projektovat (plánovat) a provádět individuální výchovně vzdělávací činnosti s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
 provádět evaluační činnosti – sledovat a posuzovat účinnost vzdělávacího programu, kontrolovat a hodnotit výsledky své práce, sledovat a hodnotit individuální pokroky dětí v jejich rozvoji a učení, monitorovat, kontrolovat a hodnotit podmínky, v nichž se vzdělávání uskutečňuje
 výsledky evaluace samostatně uplatňovat v projektování (plánování) i v procesu vzdělávání
 provádět poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání jejich dětí
 analyzovat vlastní vzdělávací potřeby a naplňovat je sebevzdělávacími činnostmi
 evidovat názory, přání a potřeby partnerů ve vzdělávání (rodičů, spolupracovníků, základní školy, obce) a na získané podněty reagovat
Předškolní pedagog má vést vzdělávání tak, aby:
se děti cítily v pohodě (po stránce fyzické, psychické i sociální)
 se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi
 děti měly dostatek podnětů k učení a radost z něho
 bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti
 děti měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy
 byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka
 se děti seznamovaly se vším, co je pro jejich život důležité
 děti mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat své okolí
 děti obdržely speciální podporu a pomoc, pokud ji potřebují
Ve vztahu k rodičům má předškolní pedagog:
usilovat o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči
 umožňovat rodičům přístup za svým dítětem do třídy
 umožňovat rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení
 vést s rodiči dítěte průběžný dialog o dítěti, jeho rozvoji a učení“

Za MŠ ředitelka Mgr. Ivana Huttová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *