Dokumenty

 

INFORMACE PRO RODIČE PŘED NÁSTUPEM DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Adaptace dětí v MŠ Sluníčko
Se začátkem školního roku přicházejí do mateřské školy nové děti. Některé tuto změnu snášejí snadno, jiným přináší adaptace na nové prostředí velké problémy. Přechod dítěte z domácího prostředí do mateřské školky je velká změna, některé děti se s ní vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na přivyknutí nové situaci. Některé dítě si lehce zvykne na školku, učitelku i kolektiv, jiné každé ráno pláče a nechce se rozloučit s maminkou nebo tatínkem.
Ve chvíli, kdy rodič přivádí dítě do školky k samostatnému pobytu a ono je nejisté nebo dokonce pláče, je dobré okamžik rozloučení neprodlužovat ani neodkládat, v klidu odejít a v přesně domluvenou dobu pro dítě přijít. Ze zkušenosti víme, že většina dětí se zklidní ve chvíli, kdy se za rodičem zavřou dveře.
Doporučujeme začít s kratší dobou pobytu dítěte v MŠ – u nejmenších dětí, 3-4-letých, které jsou poprvé v předškolním zařízení, začít postupně do svačinky, tj. do 10,00 h. a prodlužovat čas do oběda. Paní učitelky Vám vždy sdělí, jak pobyt probíhal a společně zvolíte další postup. Průběh adaptace Vašeho dítěte v MŠ mohou rodiče vždy konzultovat, dle potřeby s p. učitelkami. Paní učitelky Vám ochotně předají informace a rady ohledně Vašeho děťátka.
Nástup dítěte do školky je pro mnohé malé děti významným obdobím jejich života, a proto bychom to měli všichni vnímat jako mimořádnou událost a měli bychom si vyčlenit na dítě více času a tuto situaci dítěti co nejvíce usnadnit.

Co by Vaše dítě mělo zvládat před nástupem do MŠ
• Znát své jméno a příjmení.
• Umět si říci, co chce nebo potřebuje.
• Spolupracovat při oblékání a svlékání.
• Umět nazouvat a vyzouvat obuv.
• Vysmrkat se a používat kapesník.
• Držet lžíci a umět se najíst.
• Při jídle sedět u stolu.
• Umět pít z hrnečku a skleničky.
• Používat toaletu (pleny nejsou přípustné).
• Umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku.
• Umět si vyčistit zuby.
• Ujít kratší vzdálenosti během pobytu venku.

Děti nastupují do mateřské školy
V etapě předškolního věku jsou osobnostní rozdíly mezi dětmi, a stejně tak i rozdíly v jejich individuálních výkonech, pokládány za přirozené a samozřejmé. Úkolem předškolního vzdělávání není vyrovnat výkony dětí, ale vyrovnat jejich vzdělávací šance.
Paní učitelky jsou trpělivé a dopřávají dětem pocit bezpečí. Individuální přístup není ničím navíc, není to ani výsada, ani kárné opatření. Je to prostě pozornost a ohled na jedinečnost každého dítěte, umění jednat s ním tak, jak mu nejvíc prospívá, a umět volit strategii výchovných postupů, které jsou jakoby šity na míru. Hlavním záměrem je hlavně respektovat druhé a chovat se k nim s úctou. Respektovat druhé a chovat se k nim s úctou znamená především dvě věci.
1) Chovat se k nim tak, aby to nezraňovalo jejich lidskou důstojnost.
2) Přijmout fakt, že se od nás mohou lišit.

Tato etapa předškolního věku je nejdůležitější období v životě člověka, je spojené s pohybem, je to životní potřeba, poznávání, prožívání a je projevem zdraví a radosti. Hra je v tomto věku hlavní činností a je charakterizována, jako dorozumívací prostředek, který dítě používá k učení a duševnímu růstu jako spontánní improvizovanou činnost. Je to jedna ze základních psychických potřeb, pro dítě a je přirozeně zvládnutelná. Při společné hře se dítě učí spolupracovat, komunikovat, dodržovat pravidla a respektovat druhé. To vše činí dobrovolně, svým vlastním tempem a přitom se dobře baví. Obecně lze říci, že dítě je kolem třetího roku obvykle dostatečně zralé pro nástup do vrstevnické skupiny. Kontakt s vrstevníky dokonce aktivně vyhledává, protože si potřebuje vyzkoušet to, co se naučilo v rodině. Rodiče se tedy nemusejí bát umístit dítě do MŠ, ale je vhodné, aby chápali nástup dítěte jako dobu zvýšených nároků na něho a aby mu v tomto období pomohli.

Povinnosti předškolního pedagoga
Předškolní pedagog odpovídá za to, že:
 školní (třídní) vzdělávací program, který zpracovává, je v souladu s požadavky RVP PV
 program pedagogických činností je cílevědomý a je plánován
 je pravidelně sledován průběh předškolního vzdělávání a hodnoceny jeho podmínky i výsledky
Předškolní pedagog by měl vykonávat tyto odborné činnosti:
 analyzovat věkové a individuální potřeby dětí a v rozsahu těchto potřeb zajišťovat profesionální péči o děti, jejich výchovu i vzdělávání
 realizovat individuální i skupinové vzdělávací činnosti směřující cílevědomě k rozvoji dětí, rozšiřování jejich kompetencí
 samostatně projektovat výchovné a vzdělávací činnosti, provádět je, hledat vhodné strategie a metody pro individualizované a skupinové vzdělávání dětí
 využívat oborových metodik a uplatňovat didaktické prvky odpovídající věku a individualitě dětí
 projektovat (plánovat) a provádět individuální výchovně vzdělávací činnosti s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
 provádět evaluační činnosti – sledovat a posuzovat účinnost vzdělávacího programu, kontrolovat a hodnotit výsledky své práce, sledovat a hodnotit individuální pokroky dětí v jejich rozvoji a učení, monitorovat, kontrolovat a hodnotit podmínky, v nichž se vzdělávání uskutečňuje
 výsledky evaluace samostatně uplatňovat v projektování (plánování) i v procesu vzdělávání
 provádět poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání jejich dětí
 analyzovat vlastní vzdělávací potřeby a naplňovat je sebevzdělávacími činnostmi
 evidovat názory, přání a potřeby partnerů ve vzdělávání (rodičů, spolupracovníků, základní školy, obce) a na získané podněty reagovat
Předškolní pedagog má vést vzdělávání tak, aby:
se děti cítily v pohodě (po stránce fyzické, psychické i sociální)
 se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi
 děti měly dostatek podnětů k učení a radost z něho
 bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti
 děti měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy
 byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka
 se děti seznamovaly se vším, co je pro jejich život důležité
 děti mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat své okolí
 děti obdržely speciální podporu a pomoc, pokud ji potřebují
Ve vztahu k rodičům má předškolní pedagog:
usilovat o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči
 umožňovat rodičům přístup za svým dítětem do třídy
 umožňovat rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení
 vést s rodiči dítěte průběžný dialog o dítěti, jeho rozvoji a učení“

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *